Indholdsplan

VORES INDHOLDSPLAN

OrkesterEfterskolens Indholdsplan 2023-2024

OrkesterEfterskolens værdigrundlag

Musik er et universelt og fælles sprog, et unikt udtryksmiddel og en livsvarig kilde til glæde. Den klassiske musik kræver fordybelse for at åbne for store oplevelser og udvikling af færdigheder som grundlag for at kommunikere musikalsk. Ved at spille skærpes koncentrationsevne, udtrykskraft og fantasi. I sammenspillet udvikles samarbejde, lydhørhed, tolerance og fælles begejstring. Det udfordrer samtidig til individuel udfoldelse og personligt initiativ.

Det er skolens nærmere formål at støtte og inspirere hver enkelt elev i sin udvikling:

– Bogligt og intellektuelt ved at give det bedst mulige grundlag uanset senere uddannelses og erhvervsvalg.

– Musikalsk og æstetisk  ved at opbygge en ballast af musikalske og instrumentale færdigheder, musikalsk forståelse, kunstnerisk bevidsthed og musikglæde.

– Menneskeligt og socialt ved at invitere til aktiv deltagelse i et efterskolemiljø, hvor gensidig respekt og omsorg, ansvarlighed og fordybelse vokser ud af fællesskabet og de fælles musikalske projekter.

OrkesterEfterskolen skal søge at virkeliggøre disse formål med udgangspunkt i et musikalsk miljø, der har den klassiske musik som grundlag.

 Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse

På Orkesterefterskolen er vi er bevidste om vores historiske arv som fri skole. Vi ønsker at videreføre en tradition, hvor oplysning og undervisning skaber interesse og nysgerrighed og danner grundlag for selvstændig fordybelse og engagement.

På Orkesterefterskolen ønsker vi at fremme en kultur, hvor såvel den enkelte som fællesskabet motiveres til aktiv meddeltagelse i et samfund baseret på frihed og folkestyre.

Vi ser det som vores opgave at skabe et miljø præget af åndsfrihed og ligeværd, hvor eleverne hjælpes til at udvikle et sundt selvværd og lærer at tage ansvar for sig selv og andre.

 

Skolen

OrkesterEfterskolen tilbyder 42 undervisningsuger med skolestart den 13. august 2023 og afslutning den 29. juni 2024.

Vi har i år optaget 51 elever.

OrkesterEfterskolen ligger i Holstebro, tæt ved både by og natur.

Eleverne bor i 7 elevhuse med hver ca. 8 sengepladser.

Eleverne bor primært på 2 mands værelser og hvert hus har et fælles tekøkken.

Desuden er der en hovedbygning med køkken, spisesal, dagligstue og kontorer, samt en gymnastiksal, en stor koncertsal og undervisningsbygninger med store og små lokaler og en lille koncertsal.

Alle lokaler har klaver.

Skolen henvender sig til unge på 9. og 10. klassetrin og fordelingen er i år:

 • 16 elever på 9. klassetrin
 • 35 elever på 10. klassetrin, heraf en almindelig 10. klasse, som forbereder eleverne til Folkeskolens Prøver og 10. Classic, som ligeledes er gymnasieforberedende, men prøvefri.

Skolen sorterer ikke eleverne efter køn eller klassetrin, men visse instrumentgrupper/linjer bliver hurtigere fyldt op end andre.

I år er antallet af udenlandske elever 7

Det er skolens mål at varetage hver enkelt elevs udvikling bedst muligt. Livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse er integreret i både undervisning og samvær, da efterskoleopholdet tager hånd om elevens hele personlighed og udvikling.

 

Lærerne

Foruden viceforstanderen er der 3 fuldtidslærere og 7 deltidslærere ansat til at varetage skoleundervisning og tilsyn. Desuden er der tilknyttet godt 20 konservatorieuddannede timelærere til at varetage orkester, kor, hørelære og teori, samt soloinstrumentalundervisningen på alle instrumenter.

Den boglige undervisning

Vi vægter de boglige fag højt og forbereder eleverne til folkeskolens prøver, bortset fra på den prøvefri linje 10. Classic.

Udover den almindelige klasseundervisning er eleverne inddelt på forskellige hold:

 • Værklytning er fællesfag for hele årgangen.
 • Fysik/kemi, biologi, geografi og historie læses kun i 9. klasse.
 • Musikhistorie, samfundsfag og idræt er fællesfag for alle 10. klasser.
 • Teori og hørelære er begge niveaudelt efter forudsætninger på 8 niveauer fra helt begynder til meget øvet, således at alle elever bliver mødt i deres udgangspunkt og oplever en udvikling.

Der undervises 30 uger med almindeligt skema, de resterende uger er beskrevet nedenfor under punktet særlige arrangementer. Én lektion er på 45 minutter, men de fleste timer læses som dobbeltlektioner.

 

Dansk

Timetal

 1. og 10. klasse 6 lektioner pr uge

Dansk 9. klasse

Formål

Formålet med undervisningen i dansk er at udvikle elevernes personlige og kulturelle identitet ved hjælp af sproget. Elevernes bevidsthed om sproget bliver styrket gennem arbejdet med forskellige genrer, og undervisningen skal øge lysten til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og formåen. Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse.

 Indhold

Eleverne trænes i at bruge sproget bevidst og varieret både mundtligt og skriftligt, og der arbejdes med at øge deres ordforråd og begrebsverden.

Eleverne udvikler færdigheder i at tale, læse og skrive. Der trænes stavning og tegnsætning.

Undervisningen omfatter læsning med specifikke formål. Eleverne læser både ældre og nyere litteratur, hvorved de tilegner sig en større viden om dansk litterær og kulturel tradition samt udvikling.

Undervisningen omfatter både trykte og elektroniske tekster inden for forskellige genrer.

Dansk 10. klasse

I dansk i 10. klasse arbejdes der videre og dybere med de danskfaglige begreber og discipliner, som eleverne er blevet præsenteret for i 8.-9. klasse inden for de fire kompetenceområder: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Eleverne skal i faget dansk fremme deres forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, analytiske og historiske forståelse.

Dansk er et dannelsesfag. Derfor arbejdes der også med at perspektivere indholdet i danskundervisningen til bredere almene sammenhænge.

Undervisningen er tilrettelagt således, at Undervisningsministeriets krav til 10. klasse imødekommes, hvorved eleverne forberedes til folkeskolens prøver i 10. klasse.

 

Engelsk 9. klasse

4 lektioner/uge

Formål

Formålet med faget er at sætte eleverne i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk samt hjælpe dem til forståelse for engelsktalende landes kultur og samfundsforhold.

Undervisningen er differentieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. Undervisningen forbereder eleverne til FP9.

Indhold

En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle og interessebaserede emner. Eleverne producerer desuden skriftlige opgaver for at træne skriftsproget med vægtlægning på en klar, varieret og sproglig korrekt udtryksmåde. Her indgår også en praksisorienteret gennemgang af grammatiske regler og sammenhænge.

 Engelsk 10. klasse

4 lektioner

 Formål

Formålet er at give eleverne de kvalifikationer, der sætter dem i stand til at kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk, samt at give dem en forståelse for de forskellige engelsksprogede samfund og kulturområder.

Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens 10. klasses prøve.

 Indhold

En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle emner, ofte med udgangspunkt i multimodale tekster eller det pensumrelaterede læsestof. Læsning af tekster omfatter avisartikler og anden sagprosa samt forskellige genrer af skønlitteratur. Stile og andre skriftlige opgaver har til formål at træne en klar, varieret og struktureret udtryksmåde. Gennemgang af grammatiske regler skal sætte eleverne i stand til at bruge sproget korrekt.

Matematik 9. klasse

4 lektioner pr uge

Formål og indhold

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder der gør dem i stand til at løse og reflektere over matematiske opgaver og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så indholdet giver eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for områderne: tankegang, problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentation, symbolbehandling, kommunikation og anvendelse af hjælpemidler.

Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emnerne: tal og algebra, ligninger, geometri, funktioner, statistik og sandsynlighed.

Computerbaserede værktøjer vil blive brugt i undervisningen. (excel, geogebra mm)

Undervisningen forbereder eleverne på folkeskolens prøve i matematik FP9.

 Matematik 10. klasse

4 lektion pr uge

Formål og indhold

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder der gør dem i stand til at løse og reflektere over matematiske opgaver og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så indholdet giver eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for områderne: tankegang, problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentation, symbolbehandling, kommunikation og anvendelse af hjælpemidler.

Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emnerne: tal og algebra, ligninger, geometri, funktioner, vækst, økonomi, statistik og sandsynlighed.

Computerbaserede værktøjer vil blive anvendt i undervisningen (excel, geogebra mm.)

Undervisningen forbereder eleverne til folkeskolens 10. klasses prøve i matematik FP10.

 Tysk

Tysk FP9 med 4 lektioner/uge & FP10 med 4 lektioner/uge

Formål

Formålet med faget er at sætte eleverne i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk og give dem en forståelse for tysk kultur og samfundsforhold.

Undervisningen er differentieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. Undervisningen forbereder eleverne til henholdsvis FP9- og FP10-prøverne.

Indhold

En stor del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning og fremlæggelser omkring aktuelle og prøverelevante emner. Tysksprogede kortfilm, musikvideoer og læringsvideoer indgår som en naturlig del af undervisningen.

Eleverne producerer skriftlige opgaver for at træne skriftsproget med vægtlægning på en klar, varieret og sproglig korrekt udtryksmåde. Desuden arbejdes der med gennemgang af grammatiske regler og sammenhænge.

I specifikt 10.Classic vil der være særlig fokus på selvstændigt arbejde med længere mundtlige fremlæggelser i grupper.

 

Samfundsfag 9. klasse

 

2 lektioner pr uge

 

Formål:

At lære eleverne at agere som bevidste, ansvarlige og aktive borgerne i et demokratisk samfund gennem en bevidstgørelse af deres eget lands og verdens opbygning. Eleverne vil blive udfordret på deres holdninger og idealer gennem arbejde med- og analyse af nationale og internationale konflikter.

 

Indhold

Der gøres brug af Gyldendals fagportal (gyldendal.dk) til både praktiske opgaver og forskellige samfundsfaglige tekster der læses.

Der arbejdes med både billede, lyd og tekst. Endvidere vil eleverne også inviteres til debat, i forskellige emner, eleverne selv lægger op til.

Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens 9. klassesprøve.

 

Medborgerskab 10. årgang

Timetal

2 lektioner pr uge

Formål

Følgende tre kategorier kan være grundlæggende til medborgerskab:

-At opleve et tilhørsforhold til det politiske fællesskab, man er del af i kraft af det land, man bor i og det samfund, man dermed lever i.

-At forstå og forholde sig kritisk og konstruktivt til de politiske institutioner på lokalt, nationalt og globalt plan.

-At kunne agere politisk i omgangen med andre mennesker i de situationer, hvor en politisk omgangsform er passende.

– I år gennemføres OSO (den obligatoriske selvvalgte opgave) i medborgerskabstimerne.

Der afholdes ikke prøve i medborgerskab i faget.

 

 

Musikhistorie 10. klasse

Timetal 2 lektioner pr uge

Formål

Formålet med undervisningen i musikhistorie er:

 • At eleverne får en forståelse for den vestlige musiks udvikling fra middelalderen til nu.
 • At eleverne oplever, at musikken er et produkt af dens samtid
 • At vi gennem musikken får en forståelse for historiens udvikling og periodiske kendetegn, ideer og strømninger

Musikhistorieundervisningens formål er at give eleverne en forståelse for musikken som enestående kulturarv samt et indblik i dens tilblivelse. Derudover giver undervisningen eleverne et overblik over og kendskab til repertoiret ved at lytte til og diskutere så meget musik som muligt.

Indhold

Vi arbejder med perioderne og deres kendetegn (fra middelalderen til i dag), og vil se på opførelsespraksis, vigtige komponister, former og genrer for de enkelte tidsperioder samt danne en forståelse for musikken i forhold til den samtid den udspringer af.

Vi taler om musik og udvikler et sprog for den. For hver periode analyserer vi værker, former, genrer og taler om musikkens store personligheder.

Musikhistorie danner også omdrejningspunkt for tværfaglige projekter i årets løb.

Undervisningen deles mellem forelæsning, lytning, dialog og skriftlige opgaver.

 

Værklytning 9. & 10. klasse

Timetal 1 time hver uge

Formål og indhold

Den klassiske musik er vores konstante omdrejningspunkt på skolen.

Formålet med værklytning er at give eleverne et overblik over denne, gennem lytning til og diskussion af værker.

I værklytning arbejder vi med repertoirekendskab, genrer, satsformer og lyttestrategier.

Vi har i værklytning tid til at koncentrere os om specifikke og værker og analysere dem hovedsageligt ud fra det vi hører.

Samtidig giver faget os mulighed for at præsentere værker for eleverne, som vi skal høre til koncerter og i det hele taget at lytte til og tale om den musik, vi beskæftiger os med på skolen i årets løb.

 Geografi 9. klasse

1 lektion pr uge

Geografi vil blive samlæst med biologi.

 

Indhold

Geografi er læren om jorden og om menneskets brug af jordens ressourcer.

Formålet med undervisningen, er at give eleverne viden og færdigheder der sætter dem i stand til at undersøge og vurdere, de kultur- og naturgivne levevilkår forskellige steder på jorden og menneskets samspil med naturen.

Undervisningen er vekslende mellem teoretisk undervisning, opgaver og skriftligt arbejde.

Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emner der kan relateres til følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi.

-Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

-Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan

-Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

-Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/kemi) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå. Derudover er der mulighed for at faget trækkes til skriftlig afgangsprøve.

 

Biologi 9. klasse

1 lektion pr uge

Biologi vil blive samlæst med geografi

Indhold

Biologi er læren om det levende. Det vil sige læren om hvordan organismer lever og påvirker hinanden. Formålet med undervisningen er, at give eleverne en grundlæggende viden om biologiske forhold som gør dem i stand til at forstå sammenhænge i naturen og hvordan mennesker påvirker disse.

Undervisningen vil veksle mellem teoretisk undervisning, opgaver, i mindre grad skriftligt arbejde og feltarbejde. Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emner der kan relateres til følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi.

-Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

-Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan

-Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

-Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/kemi) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå. Derudover er der mulighed for at faget trækkes til skriftlig afgangsprøve.

 

Fysik/kemi 9. klasse

2 lektioner pr uge

Formål og indhold

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er at give eleverne indsigt i forskellige fysiske og kemiske forhold, samt at give dem en forståelse for naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Undervisningen foregår som en kombination af teoriundervisning og praktiske øvelse og laboratorie-arbejde der underbygger det teoretiske stof.

Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emner der kan relateres til følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi.

-Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

-Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan

-Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

-Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Orkesterefterskolen råder ikke ikke selv over laboratorie-faciliteter, så en del af den praktiske undervisning i faget vil blive afholdt på en anden skole.

Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/kemi) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå. Derudover er der mulighed for at faget trækkes til skriftlig afgangsprøve.

10. Classic – generelt

 1. classic er et prøvefrit alternativ til den mere traditionelle 10. klasse.

I Classic tager undervisningen udgangspunkt i elevernes nysgerrighed, selvstændighed og evne til fordybelse. Der forventes aktiv deltagelse samt at eleven er i stand til at tage ansvar for egen læring.

Elever, der vælger 10. classic, skal have vilje og lyst til at fordybe sig i sammenhængene mellem kunst, musik, litteratur, matematik, naturvidenskab, sprogfag og alment dannende elementer. Derudover forventes det at eleverne har en solid 9. klasses afgangsprøve, der ville være adgangsgivende til de gymnasiale uddannelser.

Indhold

I 10. classic består undervisningen ugentligt af flg. fag:

 • Dansk: 6 lektioner om ugen
 • Tysk: 4 lektioner om ugen
 • Engelsk: 4 lektioner om ugen
 • Matematik: 4 lektioner om ugen

Desuden er der undervisning i:

 • Samfundsfag/medborgerskab
 • Idræt
 • Musikhistorie og alle andre musikfag

 

 1. classic er prøvefri og følger ikke pensumkravene for FP10., men er stadig tilrettelagt således, at linjen er gymnasieforberedende.

Eleverne får løbende feedback.

Arbejdsformerne er en kombination af lærerstyret klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt projektarbejde.

MATEMATIK I 10. CLASSIC

Formål

Målet med matematikundervisningen i 10. Classic er at øge elevernes forståelsen af, hvordan kendskab til tal og matematik til alle tider har indvirket på menneskers kultur, samfund og tænkning og samtidig vedligeholde og skærpe elevernes matematiske færdigheder.

Indhold: Undervisningen vil blive delt ind i tre hovedforløb hvis indhold er beskrevet herunder.

De første matematikere.

I dette forløb vil der blive undervist i matematik med en historisk vinkling. Der vil blive undervist i de tidligst kendte anvendelser af matematik over talsystemer og videre til græsk matematik med særlig vægt på geometri – (også indeholdt trigonometri). Der vil også blive lagt vægt på arbejdet med aksiomer og bevisførelse, samt koblinger mellem matematiske og naturvidenskabelige opdagelser i oldtiden og oplysningstiden.

Matematik og samfund.

I dette forløb vil der blive arbejdet med matematik i en samfundsmæssig kontekst. Af stofområde vil vi arbejde med især statistik, vækst og økonomi – herunder privat-økonomi. Emnet vil også indeholde elementer der mere er basale matematiske færdigheder som eksempelvis ligningsløsning samt en naturvidenskabelig vinkel hvor det er relevant.

Matematik og kunst.

Vi arbejder med matematikken i det smukke! Bl.a. med sammenhænge mellem matematik og musik, matematik og billedkunst og anden ”smuk” matematik.

Der vil i løbet af året blive arbejdet med områder og opgaver og indhold som ikke direkte kan relateres til et af hovedforløbene, men som har til formål at udvide og vedligeholde elevernes øvrige matematiske færdigheder.

Eleverne vil også komme til terminsprøve i matematik 2 gange i løbet af året.

I slutningen af skoleåret udarbejder eleverne individuelt en selvstændig skriftlig opgave omhandlende et matematisk emne i relation til årets undervisning.

DANSK

Der er afsat 6 ugentlige lektioner.

I faget dansk arbejdes der med tekster med udgangspunkt i forskellige forfatterskaber, genrer og litterære perioder. Desuden arbejdes der med skriftlighed med udgangspunkt i de emner og genrer, der er i fokus.

De danskfaglige kompetencer anvendes tillige integreret i et bredere arbejde med sprog, kommunikation, kunst- og kulturhistorie samt livsforståelse. Målene med faget er, at elevernes danskfaglige bevidsthed øges ved at blive sat i ramme af bred almen viden og beherskelse af klassiske dannelsesmæssige kompetencer, herunder debatteknik og viden om etik, psykologi og filosofi.

Det vægtes højt, at eleverne udvikler et fagligt begrebsapparat til at kunne analysere, diskutere, vurdere og reflektere over æstetiske tekster samt egen faglighed og eget liv.

 

TYSK

Der er afsat 4 ugentlige lektioner.

Vi vil arbejde med materialer på FP10-niveau. Vi vil læse tekster og artikler, høre sange samt se relevante film og videoer. Desuden vil vi arbejde indgående med grammatik, skriftlighed og mundtlighed. Endelig vil vi arbejde med Landeskunde – tysk kultur, historie og samfundsforhold.

 

 

ENGELSK

4 lektioner om ugen

Formålet med engelskundervisningen på Classic er at styrke elevernes kvalifikationer i – samt lyst og mod til – at kommunikere frit skriftligt og mundtligt på engelsk. En del af indholdet tilrettelægges i samarbejde med eleverne og kan spænde vidt i forhold til emner, litterære perioder, teksttyper osv. Der arbejdes med både nutidige og ældre tekster med et fokus på litteraturanalyse, retorik, opgaveskrivning og fremlæggelser. Der arbejdes også med multimodale tekster og elevernes egenproduktion.

Danish as a second language

This year we have 7 foreign students, who will need extra lessons. We give extra lessons in Danish as a second language to students who don´t speak Danish at the start. The purpose is that the students will be able to understand and use the most common words and phrases as well in talking as in writing.

The intention of the lessons: Students will become able to communicate about everyday subjects. Focus will be that the students as soon as possibly will speak Danish all day. They will learn how to use the optimal way of reading and focusing on listening and guessing according to the actual situation or text.

Books and computers will be used in class, when it is relevant. The school subscribes to an online dictionary. It is very useful and demonstrates the pronunciation in Danish. Especially translating, learning grammar and improving linguistic skills. They will get instructions on how to check new words and terms on the mobile phone outside class, during the school day. It is of utmost importance, that they use digital gadgets appropriately.

The method depends on the students being responsible for their own learning. The importance of practice is made clear from the very first day. They must talk Danish to the other students during the school day. We recommend that they prevent other students from approaching them in English or German on common areas of the school. It easily becomes a bad habit.

The student participates in all tests in Danish and Mathematics during the year. It is possible to sit for the final examinations.  They participate in the regular Danish classes all year.

Lessons: 4 every week in the first 6 months.

 

Dansk som andetsprog:

I dette skoleår har vi 7 udenlandske elever, der får brug for ekstra sprogundervisning. Vi tilbyder ekstraundervisning i dansk som andetsprog til de elever, der slet ikke behersker sproget ved skoleårets start.

Formålet er, at eleverne får tilegnet sig færdigheder i at forstå og anvende dansk inden for hverdagssprog og elektroniske medier, både i tale og skrift.

Undervisningen struktureres omkring kommunikative mål inden for dagligdags emner. Der fokuseres på, at eleverne hurtigst muligt kommer til at tale dansk.

Der vil blive arbejdet med at anvende den optimale læsemåde og anvende hensigtsmæssige lytte- og gættestrategier i forhold til den aktuelle situation eller tekst.

Danskfagets hjælpemidler som f.eks. ordbøger, håndbøger og digitale hjælpemidler vil indgå naturligt i arbejdet og træning af den danske udtale, alm. grammatiske regler og sprogbrugsnormer. Vi forventer at eleverne kan benytte disse hjælpemidler på en for undervisningen hensigtsmæssig måde.

Fagets metoder beror på at eleverne i høj grad tager ansvar for egen læring. Der gives ret få undervisningslektioner og det er påkrævet, eleverne øver nye ord og træner konversation sammen med de danske efterskoleelever i hverdagssituationer.

Det skal pointeres, at de selv aktivt må gøre en indsats for at øve det talte sprog i hverdagen sammen med de danske elever. Det anbefales, at de lige fra starten vænner sig til at tale dansk og tager afstand fra at der tales fremmedsprog på skolens fællesområder. Det kan blive en dårlig vane for eleverne på efterskolen at tale et tredje fælles fremmedsprog.

Eleverne deltager i terminsprøverne og kan tage folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk. Dette aftales med faglæreren. De internationale elever deltager i danskundervisning i stamklassen hele året.

Timetal: 4 lektioner pr. uge i de første 6 måneder.

 

Idræt 9. & 10. klasse

Timetal:

 1. klasse: 60 minutter idræt hver uge.
  10. klasse: 75 minutter idræt hver uge.

I sommerhalvåret foregår idræt primært udendørs, hvor naturen omkring skolen og sportspladsen i nærheden bruges. I vinterhalvåret benyttes gymnastikhallen. I idræt undervises 9. og 10. klasse hver for sig, da 9. klasse eleverne forberedes specifikt til folkeskolens afgangsprøve i faget.

Undervisningen i  10. klasse består af en god blanding af løb/styrketræning og en række forskellige aktiviteter/lege.

Formålet med idrætsundervisningen er hovedsagelig at bibringe eleverne en forståelse for, at regelmæssig motion spiller en vigtig rolle i en sund og rask tilværelse, for både krop og sjæl.  Også for musikere.

I undervisningen arbejdes med principper for grundtræning og opvarmningsprogrammer med og uden musik. Idrætsfaglige forløb om sundhed; fysisk, psykisk og socialt.

Aktiviteterne/udvalgte idrætter kan variere efter elevernes ønsker og individuelle behov, hvor de tilegner sig tekniske og taktiske færdigheder, og de opfordres til selv at tage initiativer til boldspil og lignende i fritiden.

Undervisningen i 9. klasse er prøveforberedende og tager udgangspunkt i idrættens indholdsområder: boldspil, dans og udtryk, redskabsgymnastik, fysisk træning, kropsbasis .og løb, spring og kast. Der tages udgangspunkt i bogen Tjek På Idræt.

Der forefindes desuden et lille “Fitnessrum” på skolen, som er til fri afbenyttelse af eleverne.

 

Fællesmøde

For alle 1 lektion pr uge

Formål

Formålet med elevernes fællesmøde er:

 1. At give elever og personale mulighed for at give beskeder og debattere emner af relevans for alle elever og ansatte.
 2. At eleverne gøres fortrolige med debatkultur og træne eleverne i argumentation og demokrati.
 3. At eleverne har mulighed for at stille forslag til drøftelse og afstemning.
 4. At give elever mulighed for at spille musik for hinanden.

Fællesmødet afholdes en gang om ugen.

Eleverne kan komme med punkter til fællesmødet i løbet af ugen.

 

Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) i 10. klasse

Formål

At give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i elevernes individuelle uddannelsesplan.

At give eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.

Eleven beslutter i samråd med sin lærer opgavens emne og indhold.

Arbejdet med opgaven skal ende med et konkret produkt. Udtryksformen vælges af eleven i samråd med læreren.

En fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven.

Eleven modtager vejledning af læreren undervejs for at sikre, at eleven tager udgangspunkt i egne faglige og personlige kvalifikationer og i uddannelsesplanen.

Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter, hvis eleven ønsker det (meddeles ved opgavens aflevering). Bedømmelsen skal være afsluttet senest èn uge før de skriftlige prøver begynder.

Bedømmelsen er en vurdering af:

 1. Emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.
 2. Valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer.
 3. Valg og brug af kilder og materialer.
 4. Sammenhæng mellem indhold og udtryksform.

 

Musikhistorieprojekt i 9. klasse

1 uge, 30 lektioner

Formål

Alle elever i 9. klasse deltager i et intensivt musikhistorieforløb på 5 skoledage.

De præsenteres for de musikhistoriske perioder fra renæssancen til nu og arbejder med periodernes hovedpunkter. Faget tager udgangspunkt i musikhistorien, men inddrager perspektiver fra den generelle historie. Vi arbejder på at forstå musikkens udvikling som afspejlende historiens udvikling.

For hver periode arbejdes der med udvalgte genrer, satsformer og instrumenter samtidig med, at vi ser på periodens samfundsstruktur, ideer og strømninger.

Arbejdet foregår både individuelt og i større grupper og afsluttes med en fælles fremlæggelse.

Evaluering af den boglige undervisning

Alle lærere evaluerer løbende undervisningen og elevernes udbytte. Desuden afholdes 2 terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og tysk.

Der gives standpunktskarakterer til 9. og 10. klasse i efteråret og i foråret og ved forældresamtaler inddrages forældrene i skolens overvejelser om elevens trivsel, faglige indsats og uddannelsesparathed.

I classic gives der ikke karakterer, men – ligesom i 9. og 10. klasse – sker der en løbende feedback til eleverne om deres faglige udvikling.

 

Den musikalske undervisning

Vi ønsker at give eleverne gode oplevelser af samhørighed gennem fælles musikalske oplevelser. Gennem musikalsk samarbejde udvikles tolerancen, og elevernes stærke og svage roller brydes op. Med udgangspunkt i klingende musik, som eleverne selv skaber, udvikles en forståelse for at lytte til musik, som man ikke kender i forvejen, samt en forståelse for historiske og kulturhistoriske linjer, som vi mener er almendannende og en kilde til glæde for eleverne i resten af deres liv som kulturbrugere.

Disse aktiviteter tager udgangspunkt i elevernes interesse for musik og tilrettelægges efter deres konkrete instrumentvalg og færdigheder. Der tages hånd om alle niveauer.

Vi har både elever, som nærmest er begyndere på instrumentet og elever, som er meget dygtige og målrettede en musikalsk karriere. Det er meget vigtigt at alle elever får udfordringer og opgaver, som passer til deres niveau og oplever maksimal musikalsk, teknisk og forståelsesmæssig udvikling.

Det er centralt for skolen, at alle elever deltager i sammenspilsaktiviteterne, da man ellers ville være afskåret fra en væsentlig social og faglig dimension.

Ved at være et kostskoletilbud udvides elevernes muligheder for i fællesskab at udforske den musikalske verden:

De kan øve sammen, hjælpe hinanden med at lære nye stemmer, tale sammen om musik, danne spontane sammenspilsgrupper, spille for hinanden, når de har arbejdet med et stykke hos sololæreren. Det tillægges også en stor betydning, at eleverne oplever at være en del af et fællesskab hvor alle har den samme interesse.

 

De musikalske aktiviteter består af:

Soloundervisning

Timetal:

Eneundervisning for alle elever i 45 minutter i 34 uger. Specielt for sangere er det 30 min i 34 uger i sang og 30 min i 29 i klaver.

Indhold:

Alle elever får soloundervisning af konservatorieuddannede musikere i det instrument, de har valgt. Dermed kan vi møde hver elev på hans/hendes niveau og tilrettelægge sammenspilsaktiviteter derudfra. Undervisningen aftales individuelt med den enkelte timelærer og passes ind i det faste skoleskema, fortrinsvis i de afsatte tidsrum i skemaet.

Man kan vælge at tilkøbe ekstra soloundervisning i andre instrumenter.

Musikteori og hørelære

2 x 1 lektion pr. uge pr hold.

Små hold på 6-10 elever.

Formål

Formålet med undervisningen er at give eleverne grundlæggende musikfærdigheder og at udvikle den enkelte elevs kompetencer på området så vidt som muligt.

Samtidig er det et ønske at skabe sammenhæng mellem alle de musikfaglige gøremål på skolen ved i hørelære/teori at give eleverne et fælles musiksprog, samt styrke elevens evne til at analysere og danne sig teoretisk overblik over musikken.

Undervisningen falder i 2 dele: en hørelæredel der handler om konkrete færdigheder, som beror på øvning og personlig udvikling, og en musikteoridel der opbygger en forståelsesramme omkring musikken og giver eleverne en viden og et sprog om den.

I undervisningen arbejder vi med nodelæsning og -skrivning, rytme- og pulsfornemmelse, bladsang, skalalære, akkordlære, harmonilære, funktionsanalyse og koralharmonisering.

Der forventes forberedelse både i form af øvning og i form af løsning af opgaver.

Ved skoleårets start laver vi en screening af alle elever og inddeler dem i hold på baggrund af denne. Vi evaluerer løbende elevernes udvikling og ændrer om nødvendigt holdsammensætningen derefter.

Hørelære og teori har til formål at ruste eleverne i deres musikerskab, ved at lave tydelige koblinger mellem musikteoretiske discipliner, praktiske hørelærefærdigheder og elevernes musiceren på deres instrument.

Således kommer eleven i løbet af sit skoleår både omkring musikken som håndværk, kunst og videnskab.

Symfoniorkester

OrkesterLinjen

Timetal

3 lektioner pr. uge + intensive prøveforløb.

Formål

I orkestret arbejdes med alle musikalske grundprincipper for sammenspil: Fælles frasering, dynamik, intonation, præcision. Ansvarlighed og lydhørhed udvikles og eleverne bliver fortrolige med den komplekse struktur i et symfoniorkester, hvor forskellige grupper spiller sammen på tværs af andre, og hvor den enkelte stemmes rolle skifter hele tiden. Eleverne oplever en stor forståelse for musikalske strukturer og forskellige stilarter og perioder ved både at have gennemgået perioder og musikalske former i teori og musikhistorie og ved at spille dem.

Symfoniorkester er kernen i skolens store koncerter, og vi arbejder derfor konstant med at færdiggøre værkerne til opførelse, og klæde eleverne på til det performative aspekt.

 

Klaverfællestime klaverlinien

Timetal 2 lektioner pr uge

Indhold

For pianisterne er der hver uge fællestime, hvor der er fokus på sammenspil, nodelæsning, indstuderingsteknik og andre emner af fælles interesse. Pianister arbejder meget alene, men på OrkesterEfterskolen oplever de at være et team! I løbet af året indstuderer pianisterne større værker, hvor hver enkelt pianist oplever at være en del af en musikalsk helhed.

4-hændige og 8- hændige værker er ofte på programmet.

 

Skemalagt øvning

Timetal for alle: 60 minutter dagligt (hver morgen fra 7.30 til 8.30)

Formål

På OrkesterEfterskolen har vi fast afsat øvetid hver dag. Det gør vi for at give eleverne en god og sund vane omkring øvning, som ellers kan være vanskelig at finde tid til i det daglige.

I løbet af 60 minutter skal eleven varme op med instrumentet, gennemgå tekniske øvelser og forberede musikstykker til soloundervisningen og sammenspil. Der er en lærer til rådighed for spørgsmål. Ved at indarbejde systematik og koncentration opnås rutine i personlig tilrettelæggelse af instrumental øvning.

 

Fælleskor

Timetal 2 lektioner pr. uge + intensive prøveforløb og koncerter.

Formål:

Stemmen er menneskets medfødte og mest grundlæggende instrument, og en veludviklet stemmefunktion er essentiel, også for instrumentalister. Mange principper i instrumentalmusikken har sit udspring i stemmen, og en god forbindelse til sin krop gennem sin stemme udvikler éns identitet såvel som éns musikalitet.

Formålet med undervisningen er at bevidstgøre eleverne om det vokale udtryk, at styrke elevernes sangtekniske færdigheder og give dem erfaring med at bruge stemmen sammen med andre. Derudover giver vi eleverne en grundig og grundlæggende træning i samspilsfænomener gennem et seriøst og professionelt arbejdet i koret, med fokus på balancen mellem éns egen stemmes selvstændighed, og éns rolle i forhold til helheden. Vi arbejder med at bevidstgøre eleverne om tekstens betydning, og om at bringe denne til live gennem musikken.

Repertoiret er blandet, men vil have sin hovedvægt på unison og flerstemmig sang. Eleverne skal opleve alsidigheden og bredden i den musikalske tradition, vi arbejder med, indenfor rammen af deres vokale forudsætninger.

Fælleskoret arbejder både proces- og resultatorienteret, da både det koncentrerede prøvearbejde og koncertoplevelserne er vigtige.

 

STORSPIL

Timetal: 1 time om ugen.

Åben for alle interesserede elever. Foregår i skoleåret 2023-2024 i samarbejde med MGK-elever fra Holstebro Musikskole.

Strygeensemble

Timetal: 1 time om ugen

I perioder arbejder strygerne med at fordybe sig i de instrument-specifikke opgaver, som intonation, klang og fælles frasering. Desuden lægger vi vægt på at udvikle kendskab til det store repertoire for strygerensemble. Processen med at opbygge et ensemble, at orientere sig musikalsk, og agere som en gruppe, er i fokus.

Der arbejdes både på et særskilt repertoire for ensemblet, samt med repertoiret i symfoniorkestret. Strygerensemblet deltager med opførelse af værkerne ved skolens koncerter.

Vokalensemble/korledelse

Timetal: 1 time om ugen

Eleverne på sang- og korledelseslinjen samt eleverne på orgellinjen har ensemblesang og korledelse på deres ugeskema. Eleverne indøver et repertoire som danner basis for dirigentundervisningen. Derudover kommer grundlæggende slagteknik, indstuderingsmetodik, opvarmning og repertoire for kor. Faget forbereder eleverne til at synge i vokalensemble, og på at stå foran kor som dirigenter. Faget er åbent for tilmelding for dem der ikke går på orgel- eller sang- og korledelseslinjen.

 

Harmoniorkester

Timetal: 1 time om ugen

Blæsere og slagtøj

Formål

Elever der spiller et blæseinstrument, slagtøj eller kontrabas spiller obligatorisk i harmoniorkesteret.

Reperoiret består både af originalmusik for harmoniorkester og musik fra fx det symfoniske repertoire, der er blevet arrangeret for harmoniorkester. Udvælgelsen af repertoire sker på baggrund af et ønske om at sammensætte et varieret repertoire og et ønske om at vælge repertoire, der egner sig godt til harmoniorkestrets besætning det pågældende år. Der arbejdes med intonation, præcision og klangdannelse, og til prøverne arbejdes der frem imod koncerter, hvor harmoniorkestret indgår.

 

Kammermusik

En pulje på 50 timer.

Alle interesserede elever har mulighed for spille kammermusik. Vi hjælper gerne med at danne ensembler og finde repertoire, samt med instruktion.

I kammermusiksammenspil er alle vigtige musikalske grundprincipper i centrum: Fælles frasering, personligt ansvar for sin stemme, klang, intonation, og dialog. Der arbejdes e.v.t. mod at opføre stykkerne for de andre elever på en fællestime eller ved vores koncerter, således at eleverne oplever hele tilegnelsesprocessen, samt afleveringen ved opførelse.

Vi arrangerer en række koncerter eller begivenheder i mindre målestok uden symfoniorkestret  hvor kammermusikken, klaverlinjen og folkemusikkens arbejde er i centrum.

Pianisterne har særlig glæde af ekstra kammermusikopgaver, men også for andre instrumentgrupper med teknisk og musikalsk overskud vil kammermusikopgaver være en meget inspirerende og udviklende oplevelse.

Bifagsklaver

Timetal 1 lektion hver anden uge på små hold

Formålet med undervisningen er at gøre eleverne fortrolige med klaveret, så instrumentet kan blive et redskab, der kan bruges til mange ting: f.eks. nodelære, akkordforståelse, becifring og akkompagnement til sange. Eleverne kan desuden blive undervist i klassisk klaverspil. Der undervises enkeltvis eller i små hold og der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forhåndskendskab.

4 lektioner pr.uge, elevhold på ca. 6 pers.

Hver elev sidder ved eget klaver i separat rum, 45 min.pr. uge.

 

Koncerter

Vi arrangerer jævnligt koncerter ude af huset. Dels for at give eleverne oplevelsen af at formidle glæden ved musikken ud til en større kreds, samt gøre skolen synlig i nærområdet og i musikinteresserede kredse.

Desuden er koncertoplevelsen vigtig for indstuderingsprocessen, som bliver resultatorienteret. En koncert betragtes som en undervisningssituation, der evalueres. Erfaringen efter hver koncert tages med ind i det næste forløb.

Evaluering af den musikfaglige undervisning

Alle elever modtager en personlig skriftlig evaluering fra deres instrumentallærer midt i skoleåret samt ved skoleårets slutning. Desuden foregår der løbende mundtlig evaluering.

Særlige arrangementer

Introforløb

Skoleåret starter med et introforløb, der varer en uge.

Eleverne indføres i alle de praktiske opgaver og rutiner på skolen. De boglige og musikalske fag og lærere introduceres, og Holstebros forskellige institutioner præsenteres. Vi tager på ture, hvor vi bl.a. oplever den omkringliggende vestjyske natur og rystes sammen som hold.

Efterskolernes dag

Alle skolens elever deltager aktivt i at præsentere skolens særlige profil for interesserede gæster.

Orkesterfestivalen i Aarhus

I marts tager hele skolen på tur til Aarhus i forbindelse med Orkesterfestivalen.

Festivalen Klassiske Dage

Skolen deltager i festivalen ”Klassiske dage” med både koncerter og workshops

Brobygning

Alle elever i 10. klasse og classic deltager i obligatorisk brobygning, hvor eleverne besøger ungdomsuddannelser i Holstebro. Formålet er at eleverne får kendskab til de forskellige typer af ungdomsuddannelser og kan prøve dem af i praksis. Dette er en god forberedelse til ansøgningen til ungdomsuddannelser, der typisk ligger i starten af marts.

 

Musikhistorieprojektuge

 1. klasse har i brobygningsugen projektuge med musikhistorie, da de ikke har musikhistorie i det faste ugeskema.

Julekoncertuge

I uge 50 og 51 i december arbejder hele skolen med at forberede og spille julekoncerter.

I denne uge erstattes det almindelige skema af gruppeundervisning i mange forskellige kombinationer:

Orkester, kammerkor, fælleskor, vokalensemble, instrumentgruppeprøver, folkemusik, kammermusik, jævnfør undervisningsbeskrivelsen i disse fag.

Masterclasses

Eleverne vil jævnligt blive tilbudt forskellige typer master classes og workshops med professionelle musikere.

Skolerejse til Amsterdam

I marts 2024 rejser vi til Amsterdam. Der er både koncerter, museumsbesøg, sightseeing og hygge på programmet. Vi besøger vores venskabsorkester AYSO.

 

Terminsprøver

For at forberede eleverne bedst muligt til de skriftlige afgangsprøver, tilrettelægges 2 gange i løbet af skoleåret et skriftligt prøveforløb, som svarer til afgangsprøvesituationen.

Påskecamp

Alle elever deltager aktivt i et intensivt 3 dages musikstævne, hvor gæster og kommende elever får mulighed for at opleve det gode fællesskab, der opstår omkring det musikalske arbejde med orkester, kor, klaver- og folkemusik.

Arrangementer for tidligere elever

På OrkesterEfterskolen ser vi det som meget betydningsfuldt, at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgangene, så de også kan have glæde af hinanden musikalsk senere i livet. Gammel-elev-dagen er et årligt tilbagevendende arrangement.

Arrangementer for forældrene

Skolen ser gerne forældrene deltage i skolens liv og inviterer flere gange i løbet af skoleåret til forskellige arrangementer på skolen:

 • Koncerter, hvor eleverne præsenterer, hvor langt de er nået i arbejdet med musikken.
 • Forældresamtale med lærere i efteråret
 • Familiebesøgsdagen i starten af skoleåret er en god anledning til at mødes, få et indtryk af skolens dagligdag og dele erfaringer

Afgangsprøver

Indenfor den tidsramme, der er fastlagt af UVM, afvikles de skriftlige og mundtlige prøver.

I den mundtlige prøveperiode tilrettelægges undervisningen, så alle elever får vejledning til at forberede deres egne prøver i samarbejde med læreren – som kombineret klasseundervisning og egen forberedelse. På de skoledage, hvor en elev ikke er til prøve, tilrettelægges der anden undervisning og aktiviteter.

 10. Classic:

I prøveperioden arbejder 10. classic med selvstændige projektforløb i forskellige fag og fagkombinationer. Målet er, at eleverne herigennem bringer arbejdsformer og redskaber i spil, der er blevet introduceret i løbet af året. Forløbene afsluttes med forskellige produkter i de givne fag.

Afslutningskoncertuge

Den sidste uge i skoleåret arbejdes der igen målrettet frem mod afslutningkoncerterne. Det almindelige skema erstattes af gruppeundervisning i mange forskellige kombinationer:

Orkester, fælleskor, instrumentgruppeprøver, klaverkammermusik, jævnfør undervisningsbeskrivelsen i disse fag. Koncerterne opføres offentligt, samt til en intern afslutning for forældrene. Det er den stemningsfulde og naturlige afrunding på skoleåret.

UU-vejledning

Eleverne skal tilegne sig kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder. De forskellige uddannelsesmuligheder vil blive gennemgået. Der er også mulighed for besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner, også gennem brobygning eller selvvalgt praktikforløb.

Der vil i forbindelse med vejledningen omkring studie og erhvervsvalg være mulighed for generel og overordnet orientering og vejledning af hele elevgruppen, samt mulighed for individuel vejledning, hvor den enkelte elev får besvaret sine personlige tvivlsspørgsmål.

 

ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV

OrkesterEfterskolen tilbyder både specialundervisning og inklusionsundervisning til et mindre antal elever. Dette vil altid ske efter grundig dialog med eleven, forældre/værger og den eventuelt henvisende instans i elevens kommune. Vi er en almen efterskole, men det er vigtigt for os at kunne tilbyde den støtte, der skal til, for at den enkelte elev kan trives i undervisningen, både fagligt og socialt.

Hvis en elev på forhånd ved, at vedkommende får brug for en mentor eller et tilbud om special- eller inklusionsundervisning, beder vi om, at man tager kontakt til skolen så tidligt som overhovedet muligt før skoleårets start.

 

Inklusionsundervisning

En elev er i målgruppen for inklusionstilbud, hvis den almindelige undervisningsdifferentiering ikke er tilstrækkelig.

Formålet med inklusionstilbuddet er, at eleven hjælpes til at få større udbytte af undervisningen. Der tages i tilbuddet afsæt i den enkelte elevs forudsætninger. Som hovedregel vil inklusionstilbuddet på OrkesterEfterskolen ligge som ekstra timer uden for almindelig skoletid.

For at modtage inklusionsundervisning skal der foreligge en skriftlig aftale mellem den enkelte familie/værger og skolen. Denne aftale indeholder en beskrivelse af elevens behov samt en plan for, hvordan inklusionstilbuddet tilrettelægges.

 

Specialundervisning

En elev kan være i målgruppen for specialundervisning, hvis inklusionstilbuddet ikke er tilstrækkeligt. For at komme i betragtning til specialundervisning skal der foreligge en udredning. Kontakt OrkesterEfterskolen i god tid inden skolestart, hvis du er i målgruppe for specialundervisning.

 

Mentor

Nogle elever har brug for løbende samtaler med en fast voksen i et omfang, der går ud over, hvad den almindelig kontaktlærer tilbyder. Det kan handle om personlig trivsel eller hjælp til at færdes i det sociale. Hvis man har behov for en mentor på skolen, skal man som udgangspunkt medbringe en bevilling fra sin kommune på et passende antal støttetimer.

 

Samvær og personlig udvikling

Ved at være sammen 24 timer i døgnet oplever eleverne et intenst miljø, hvor det både er nødvendigt at udvise tolerance og mærke sine egne grænser. Man kan opleve at få støtte, når man har brug for det, men også skærpe sin selvdisciplin, når arbejdsopgaver skal gå forud for socialt samvær.

 

Den praktiske hverdag

Alle elever deltager i at få hverdagen til at fungere.

Dels for at ruste eleverne til voksenlivet, dels for at de lærer at samarbejde med hinanden på tværs af grupperinger, dels for at øge ansvarsfølelsen overfor hele skolen. Hele personalegruppen inddrages også i dette arbejde.

Kontakten med de voksne i mange forskellige sammenhænge er med til at uddybe forholdet og gøre rådgivning, opdragelse og livsoplysning til en integreret del af hverdagen.

De praktiske gøremål er:

 1. rengøring af elevhusene
 2. rengøring af et fællesareal, som hver elev har ansvaret for.
 3. hjælp i køkkenet til alle hovedmåltider

 

Elevhuse

Vores elever er opdelt i husgrupper af ca 7-9. Hver af disse er tilknyttet en huslærer, som har en særlig tilsynsforpligtelse. Huslæreren er den naturlige kontakt til hjemmet. 1 gang om ugen er der møde i husene efter den ugentlige grundige rengøring. Dette er en lejlighed for husets beboere til at diskutere problemer eller emner, der optager dem, med huslæreren.

Tilsyn

Det fastansatte personale forventes at have øje for alle elevers trivsel. Personalet samarbejder aktivt omkring elevernes trivsel og bakker hinanden op i den daglige kontakt med eleven og i kontakten med forældrene.

Måltider

Der er mødepligt til hovedmåltiderne, som er:

Morgenmad kl 6.50 – 7.15

Middagsmad kl 12 – 12.30

Aftensmad kl 18 – 18.30

Fritimer

I løbet af dagen er der skemalagt tid til øvning, lektielæsning og soloundervisning, bla i hørelæremodulerne, hvor hver elev kun er med i 1 lektion. Det betyder, at eleverne kan udnytte tiden til at forberede sig på hørelære eller andre lektier, opvarme før soloundervisningen o.lign.

Aftenen

er ind imellem inddraget som undervisningstid, i form af obligatoriske fag. I den øvrige tid bliver der tilbudt valgfrie aktiviteter. Der er skemalagt stilletime mandag til torsdag kl 19-20.

Weekenden

Vi har elever fra hele Danmark og flere har mange timers transport til hjemmet. Vi planlægger en del ”lange weekender”, hvor enten mandag eller fredag er undervisningsfri. Det giver mulighed for tandlægebesøg o.lign. hjemme. Der kompenseres herfor med obligatorisk undervisning i andre weekender. Dette medfører mange weekender, hvor alle elever er til stede, hvilket vi ser som en stor fordel, da weekenderne er en vigtig del af kostskolelivet. Mange af de aktiviteter, vi ønsker at tilbyde eleverne, kommer til at foregå som weekendprojekter, da hverdagens skema er meget fuldt.

Vagtlærerens rolle

Morgen: eleverne har selv ansvaret for at stå op.

Middag: Vagtlæreren giver beskeder og afslutter måltidet, når afrydningen skal begynde, således at måltidet er et sted med ro og afslappet atmosfære.

Aftensmad: Vagtlæreren stiller mad frem sammen med 4 elever, derefter samme procedure som til middag.

Aftenvagt: Vagten er til rådighed ved lektielæsning.

Sengetid: vagten går en godnatrunde til alle elever, sikrer sig at alle har det godt og ligger i deres senge.

Vagtlæreren tilser eventuelle syge elever efter alle måltider samt ved behov.

Weekendvagtens rolle: Når der ikke er planlagt obligatoriske undervisningsaktiviteter, er vagten ansvarlig for, at dagen bliver brudt op med forskellige aktiviteter. Vagten planlægger sammen med de hjemmeværende elever dagens program og fordelingen af arbejdsopgaver.

 

Stilletime

I en travl hverdag med mange aktiviteter og udfordringer er det vigtigt med et pusterum hvor der er ro. Derfor skal alle elever opholde sig på deres eget værelse i tidsrummet fra 19.00 til 20.00, hvor de kan slappe af, tale med deres værelseskammerat eller lave lektier. Eventuel anden aktivitet som fx gruppearbejde eller øvning aftales med vagtlæreren.

Morgengåtur

Hver morgen efter morgenmaden går alle elever en lille tur for at få frisk luft til hjernen og godt blodomløb i kroppen.

Åben coach time

Der er mulighed for en ekstra snak med en voksen, hvis man har behov for dette.  Det kan dreje sig om lige præcis det, som fylder hos den unge. Irena kan kontaktes på Viggo for at aftale en tid. Eleven er selv med til at finde løsninger og måder at arbejde med sine problemer på.

Inklusion

I skoleåret 2023/24 påtænkes ikke at oprette inklusionshold, fordi der ikke – efter vores kendskab på nuværende tidspunkter – er elever med behov for det. Hvis behovet skulle opstå, vil vi se på mulighederne.

 Læreroversigt

Asbjørn Damgaard Faleide: Forstander, kor, vokalensemble
Marie-Louise Høeg: Viceforstander, dansk, tilsyn
Anja Engdahl Rehl: Tysk, dansk, UU-vejledning, tilsyn.
Malene Rohden: Hørelære, musikteori, musikhistorie, tilsyn
Irena Dimke Møller: Støttelærer, coaching, UU-vejleder.
Alexander Long Krogh: Musikteori, harmoniorkester, slagtøj
Mathias Hørup Jensen: Engelsk, medborgerskab, støtte, samfundsfag, idræt, tilsyn.
Lars Petersen: Matematik, fysik/kemi, biologi og geografi, classic, tilsyn
Tove Bjerre: Idræt, tilsyn.
Gitte Buus: Dansk for udvekslingsstuderende, PR, foto, tilsyn.
Mette Trolle Rasmussen: Engelsk, støtte, tilsyn.

Læreroversigt musikfaglig undervisning

Violin: Christian Hørbov-Meier, Theophil Dan, Sofie Thorsbro Dan
Bratsch: Theophil Dan
Cello: Johanne Anderson
Kontrabas: Marike Sofie Grüttner
Tværfløjte: Marie Sønderskov
Klarinet: Anders Christensen
Fagot: Uffe Munkgaard
Waldhorn: Ignacio Montero-Requena
Trompet: Eyal Weinberger
Guitar: Søren Normann Larsen
Klaver + akkompagnement: Jakob Lidåkra og Anne Sophie Parbo
Sang: Kathrine Kyhl
Symfoniorkester: Christian Hørbov-Meier
Fælleskor: Asbjørn Damgaard Faleide
Harmoniorkester: Alexander Krogh Long
Musikteori og Hørelære: Alexander Krogh Long, Malene Rohden.

Husorden

Nedenfor findes den husorden, som gælder for alle elever på skolen:

På OrkesterEfterskolen bygger fællesskabet på gensidig respekt, samarbejde, omsorg og ansvarlighed. Derfor forventer vi, at du som elev efterlever følgende regler:

Der er mødepligt til alle skemalagte timer, fællesarrangementer og de tre hovedmåltider.

 • Ved sygdom henvender du dig personligt til vagtlæreren og aftaler det videre forløb.
 • Som sygemeldt er du i sengen hele dagen. Du bliver tilset af vagtlæreren ved måltiderne.
 • Mellem kl. 19 – 20 er der stilletime, og du skal være på dit eget værelse. Der er ro til egentid/fordybelse/lektier.
 • Mellem kl. 22 – 8:30 må du ikke opholde dig i andre husender end din egen.
 • 6.50 skal du være stået op og have taget morgenmad inden 7.10.
 • 22.15 skal du være gået i seng. Hvis du er andre steder end din husende, vil det betragtes som natterend.
 • Husenderne er privat område for beboerne, og man er gæst i hinandens husende. Man bader kun på sit eget badeværelse.
 • Skolen er sex- og pornofri, da det er vigtigt at værne om egne og andres grænser.
 • Skolen er røg- og snusfri, både udendørs og indendørs.
 • Det er forbudt at opbevare og være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Ved mistanke om påvirkning forbeholder skolen sig retten til omgående at teste eleven.
 • Alle rydder op efter sig selv, både indendørs og udendørs, og hjælper desuden med at holde skolen ren og pæn.
 • Mobiltelefoner og computere anvendes under hensyntagen til det fælles skoleliv, dog aldrig under måltiderne/i spisesalen.
 • Skolens grund må forlades mellem kl. 6.00 og 19.00. Det er vigtigt at huske at skrive på tavlen, hvis du forlader skolen og sætte kryds, når du er kommet tilbage af hensyn til vagtlæreren.
 • Hvis du gerne vil forlade skolen mellem kl. 20 og 21.45 aftales det direkte med vagtlæreren.
 • Når du cykler, skal du altid have cykelhjelm på og lygter, når det bliver mørkt.
 • Det er forbudt at bade i Storåen, da det er livsfarligt.
 • Fra kl. 21.45 til 8.30 ligger alle mobiltelefoner, computere, iPads og andre mobile enheder, der kan gå på internettet, kabler til konsoller og håndholdte konsoller i skabet i Ildfuglen.
 • Senest tirsdag skal du give besked om, hvorvidt du bliver på skolen i den følgende weekend.

Skolens regler og tilsynsansvar gælder, når du er i skolens varetægt, også uden for skolens grund, alle døgnets timer fra ankomst, til skolen forlades ved hjemrejse. Du er ikke forsikret gennem skolen, men gennem din families egen ansvars- og ulykkesforsikring