Skole med mening

VORES INDHOLDSPLAN

Indholdsplanen beskriver alle fag, og hvordan vi driver skole. Det er et langt dokument, men vi har lavet links du kan følge, så du nemt kan komme til det, der interesserer dig. Værdigrundlag Skolen Lærerne Den boglige undervisning Dansk Engelsk Matematik 9. klasse Matematik 10. klasse Tysk Fransk Samfundsfag og Historie 9. klasse 10. Classic Medborgerskab 10. klasse Musikhistorie i 10. klasse Værklytning 9. & 10 klasse Musikerskab Geografi 9. klasse Biologi 9. klasse Fysik og kemi Dansk som 2. sprog Danish as 2nd language Idræt 9. & 10. klasse Fællesmøde Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse Brobygning 10 årgang Musikhistorieprojekt i 9. klasse Evaluering af den boglige undervisning Den musikalske undervisning Soloundervisning Musikteori og hørelære Symfoniorkester Klaverfællestime Skemalagt øvning Fælleskor Folkemusiklinjen Strygerensemble Harmoniorkester Kammermusik Bifagsklaver Koncerter Evaluering af den musikfaglige undervisning Særlige arrangementer UU vejledning Samvær og personlig udvikling Husorden Skoleskema  
OrkesterEfterskolens værdigrundlag
Musik er et universelt og fælles sprog, et unikt udtryksmiddel og en livsvarig kilde til glæde. Den klassiske musik kræver fordybelse for at åbne for store oplevelser og udvikling af færdigheder som grundlag for at kommunikere musikalsk. Ved at spille skærpes koncentrationsevne, udtrykskraft og fantasi. I sammenspillet udvikles samarbejde, lydhørhed, tolerance og fælles begejstring. Det udfordrer samtidig til individuel udfoldelse og personligt initiativ. Det er skolens nærmere formål at støtte og inspirere hver enkelt elev i sin udvikling: – Bogligt og intellektuelt ved at give det bedst mulige grundlag uanset senere uddannelses og erhvervsvalg. – Musikalsk og æstetisk ved at opbygge en ballast af musikalske og instrumentale færdigheder, musikalsk forståelse, kunstnerisk bevidsthed og musikglæde. – Menneskeligt og socialt ved at invitere til aktiv deltagelse i et efterskolemiljø, hvor gensidig respekt og omsorg, ansvarlighed og fordybelse vokser ud af fællesskabet og de fælles musikalske projekter. OrkesterEfterskolen skal søge at virkeliggøre disse formål med udgangspunkt i et musikalsk miljø, der har den klassiske musik som grundlag.  

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse

På Orkesterefterskolen er vi er bevidste om vores historiske arv som fri skole. Vi ønsker at videreføre en tradition, hvor oplysning og undervisning skaber interesse og nysgerrighed og danner grundlag for selvstændig fordybelse og engagement. På Orkesterefterskolen ønsker vi at fremme en kultur, hvor såvel den enkelte som fællesskabet motiveres til aktiv meddeltagelse i et samfund baseret på frihed og folkestyre. Vi ser det som vores opgave at skabe et miljø præget af åndsfrihed og ligeværd, hvor eleverne hjælpes til at udvikle et sundt selvværd og lærer at tage ansvar for sig selv og andre.  
Skolen
OrkesterEfterskolen tilbyder 42 undervisningsuger med skolestart den 11. august 2019 og afslutning den 27. juni 2020. Vi har i år optaget 51 elever, fordelt på 4 linjer: Orkesterlinjen, Folkemusiklinjen, Consortlinjen (blokfløjte og guitar) og Klaverlinjen. OrkesterEfterskolen ligger i Holstebro, tæt ved både by og natur. Eleverne bor i 6 elevhuse med hver 8-9 sengepladser. Eleverne bor primært på 2 mands værelser og hvert hus har et fælles tekøkken. Desuden er der en hovedbygning med køkken, spisesal, dagligstue og kontorer, samt en gymnastiksal, en stor koncertsal og undervisningsbygninger med store og små lokaler og en lille koncertsal. Alle lokaler har klaver. Skolen henvender sig til unge på 9. og 10. klassetrin og fordelingen er i år: 17 elever på 9. klassetrin og 34 elever på 10. klassetrin. Eleverne bliver fordelt på 3 klasser: en 9. klasse, en 10. klasse, som forbereder eleverne til Folkeskolens Prøver og 10. Classic, som er gymnasieforberedende, men prøvefri. Skolen sorterer ikke eleverne efter køn eller klassetrin, men visse instrumentgrupper/linjer bliver hurtigere fyldt op end andre. I år er antallet af udenlandske elever 2. Det er skolens mål at varetage hver enkelt elevs udvikling bedst muligt, og hver elevs undervisningsforløb bliver planlagt individuelt. Livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse er integreret i både undervisning og samvær, da efterskoleopholdet tager hånd om elevens hele personlighed og udvikling.  
Lærerne
Der er 5 fuldtidslærere og 2 deltidslærer ansat til at varetage skoleundervisning og tilsyn. Desuden er der tilknyttet 21 konservatorieuddannede timelærere til at varetage orkester, kor, hørelære og teori, samt soloinstrumentalundervisningen på alle instrumenter.  
Den boglige undervisning
Vi vægter de boglige fag højt og forbereder eleverne til folkeskolens prøver. Udover den almindelige klasseundervisning er eleverne inddelt på forskellige holdstørrelser: Værklytning er fællesfag for hele årgangen. Fysik/kemi, biologi, geografi og historie læses kun i 9. klasse. Musikhistorie, samfundsfag og idræt er fællesfag for alle 10. klasser. Teori/hørelære er niveaudelt efter forudsætninger på 8 niveauer fra helt begynder til meget øvet, således at alle elever bliver mødt i deres udgangspunkt og oplever en udvikling. Der undervises 30 uger med almindeligt skema, de resterende uger er beskrevet nedenfor under punktet særlige arrangementer. Én lektion er på 45 minutter, men de fleste timer læses som dobbeltlektioner.  
Dansk
Timetal
 1. og 10. klasse 6 lektioner pr uge
Formål Formålet med undervisningen i dansk er at udvikle elevernes personlige og kulturelle identitet ved hjælp af sproget. Elevernes bevidsthed om sproget skal styrkes, og undervisningen skal øge lysten til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Eleverne skal opnå udtryks- og læseglæde og få større indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og formåen. Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens Prøver i 9. klasse.  
Dansk 9. klasse
Indhold Eleverne trænes i at bruge sproget bevidst og varieret både mundtligt og skriftligt, og der arbejdes med at øge deres ordforråd og begrebsverden. Eleverne udvikler færdigheder i at tale og lytte. Der arbejdes med at udtrykke sig skriftligt på forskellige måder. Eleverne træner håndskrivning og brug af IT. Der gøres brug af Gyldendals fagportal (gyldendal.dk) til både grammatiske opgaver og forskellige danske tekster. Der trænes stavning og tegnsætning. Undervisningen omfatter læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål. Eleverne læser både ældre og nyere litteratur, hvorved de tilegner sig en større viden om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling. Undervisningen omfatter desuden trykte og elektroniske medier, billedkunst, film, drama og musik. Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde, især med hensyn til OrkesterEfterskolens profil. Eleverne læser om komponister og digteres liv og værker, hvorved forståelsen for den historiske sammenhæng og periode styrkes.  
Dansk 10. klasse
I dansk i 10. klasse arbejdes der videre og dybere med de danskfaglige begreber og dimensioner, som eleverne er blevet præsenteret for i 8.-9. klasse inden for de fire kompetenceområder: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, analytiske og historiske forståelse. Eleverne skal styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation. Dansk er et dannelsesfag. Derfor arbejdes der også med at perspektivere indholdet i danskundervisningen til bredere almene sammenhænge. Undervisningen er tilrettelagt således at Undervisningsministeriets krav til 10. klasse imødekommes og således at eleverne forberedes til folkeskolens prøver i 10. klasse.  
Engelsk
Engelsk 9.klasse 3 lektioner/uge Formål Formålet med faget er at sætte eleverne i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk og give dem en forståelse for engelsktalende landes kultur og samfundsforhold. Undervisningen er differentieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. Undervisningen forbereder eleverne på henholdsvis FP9. Indhold En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle og interessebaserede emner. Engelsksprogede film, videoer og tv-nyheder indgår som en naturlig del af denne træning. Eleverne producerer meningsfulde skriftlige opgaver for at træne skriftsproget med vægtlægning på en klar, varieret og sproglig korrekt udtryksmåde. Her indgår også en praksisorienteret gennemgang af grammatiske regler og sammenhænge. Engelsk 10. klasse 4 lektioner Formål Formålet er at give eleverne de kvalifikationer, der sætter dem i stand til at kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk, samt at give dem en forståelse for de forskellige engelsksproget samfund og kulturområder. Undervisningen er differentieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens 10. klasses prøve. Indhold En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle emner, ofte med udgangspunkt i tv-udsendelser eller det pensumrelaterede læsestof. Læsning af tekster omfatter avisartikler og anden sagprosa samt forskellige genrer af skønlitteratur. Stile og andre skriftlige opgaver har til formål at træne en klar, varieret og struktureret udtryksmåde. Gennemgang af grammatiske regler skal sætte eleverne i stand til at bruge sproget korrekt. Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde, især under hensyntagen til skolens profil som musikefterskole. I denne sammenhæng kan nævnes skuespil og digte, der har dannet grundlag for musikalske kompositioner, samt den betydning, som musikken har haft for udbredelsen og populariseringen af det engelske sprog i verden.  
Matematik 9. klasse
4 lektioner pr uge Formål Formålet med undervisningen i matematik er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder der gør dem i stand til at løse og reflektere over matematiske opgaver og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så indholdet giver eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for områderne: tankegang, problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentation, symbolbehandling, kommunikation og anvendelse af hjælpemidler. Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emnerne: tal og algebra, ligninger, geometri, funktioner, statistik og sandsynlighed. Computerbaserede værktøjer vil i stort omfang blive brugt i undervisningen. (excel, geogebra mm) Undervisningen forbereder eleverne på folkeskolens prøve i matematik FP9.  
Matematik 10. klasse
4 lektion pr uge Formål og indhold Formålet med undervisningen i matematik er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder der gør dem i stand til at løse og reflektere over matematiske opgaver og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så indholdet giver eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for områderne: tankegang, problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentation, symbolbehandling, kommunikation og anvendelse af hjælpemidler. Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emnerne: tal og algebra, ligninger, geometri, funktioner, vækst, økonomi, statistik og sandsynlighed. Computerbaserede værktøjer vil blive anvendt i undervisningen (excel, geogebra mm.) Undervisningen leder frem mod folkeskolens udvidede afgangsprøve, FP10.  
Tysk
Tysk 9. & 10. klasse Tysk FP9 med 4 lektioner/uge & FP10 med 4 lektioner/uge Formål Formålet med faget er at sætte eleverne i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk og give dem en forståelse for tysk kultur og samfundsforhold. Undervisningen er differentieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. Undervisningen forbereder eleverne på henholdsvis FP9 og FP10. Indhold En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle og interessebaserede emner. Tysksprogede film, videoer og tv-nyheder indgår som en naturlig del af denne træning. Eleverne producerer meningsfulde skriftlige opgaver for at træne skriftsproget med vægtlægning på en klar, varieret og sproglig korrekt udtryksmåde. Her indgår også en praksisorienteret gennemgang af grammatiske regler og sammenhænge.  
Samfundsfag og Historie 9. klasse
Samfundsfag 2 lektioner pr uge Formål: At lære eleverne at agere som bevidste, ansvarlige og aktive borgerne i et demokratisk samfund gennem en bevidstgørelse af deres eget lands og verdens opbygning. En del forløb vil blive tværfaglige, hvor eleverne vil blive udfordret på deres holdninger og idealer gennem arbejde med- og analyse af nationale og internationale konflikter. Indhold Der gøres brug af Gyldendals fagportal (gyldendal.dk) til både praktiske opgaver og forskellige samfundsfaglige tekster der læses. Der skal arbejdes med både billede, lyd og tekst og derfor også et obligatorisk forløb med kildekritik. Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens 9. klassesprøve. Historie Historie FP9 med 1 lektioner/uge Formål Eleverne vil få indblik i, at de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. De skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og derigennem få indblik i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Indhold Vi vil arbejde med kildekritik og effektiv søgning på nettet. Derudover vil vi også arbejde med både lange og korte forløb med forskellige teksttyper og tidsperioder i dansk og europæisk historie. Faget er prøvefrit.  
Medborgerskab ­10. klasse
Timetal
2 lektioner pr uge Formål Følgende tre kategorier kan være grundlæggende til medborgerskab: -At opleve et tilhørsforhold til det politiske fællesskab, man er del af i kraft af det land, man bor i og det samfund, man dermed lever i. -At forstå og forholde sig kritisk og konstruktivt til de politiske institutioner på lokalt, nationalt og globalt plan. -At kunne agere politisk i omgangen med andre mennesker i de situationer, hvor en politisk omgangsform er passende. Indhold: Medborgerskab på 10. årgang bliver opdelt i to moduler hhv. samfundsfagsfagligt projekt og OSO/brobygning, OSO/Brobygning er forberedelse til den Obligatoriske Selvvalgte Opgave, og timer i forbindelse med brobygning. Medborgerskab på 10. årgang bygger videre på formålsformuleringen for 9. klasse og dels på begrebet “dannelse til demokratisk medborgerskab” gennem et selvvalgt samfundsfagligt projekt. Der afholdes ikke prøve i medborgerskab i faget.  
Musikhistorie i 10. klasse
Timetal 2 lektioner pr uge Formål Formålet med undervisningen i musikhistorie er:
 • At eleverne får en forståelse for den vestlige musiks udvikling fra middelalderen til nu.
 • At eleverne oplever, at musikken er et produkt af dens samtid
 • At vi gennem musikken får en forståelse historiens udvikling og periodiske kendetegn, ideer og strømninger
En forståelse for Musikken som enestående kulturarv og dens tilblivelse er hvad musikhistorieundervisningen tilstræber. Derudover giver undervisningen eleverne et overblik over og kendskab til repertoiret i denne historie ved at lytte og diskutere så meget musik som muligt. Indhold Vi arbejder med perioderne og deres kendetegn (fra middelalderen til i dag), med opførelsespraktiske forhold indenfor disse og med musikkens former og konventioner. Vi taler om musik og udvikler et sprog for den. For hver periode analyserer vi værker, former, genrer og taler om musikkens store personligheder. Musikhistorie danner også omdrejningspunkt for tværfaglige projekter i årets løb. Undervisningen deles mellem foredrag, lytning, dialog, gruppearbejde, skriftlige opgaver og projekter.  
Værklytning 9. & 10 klasse
Timetal 1 time hver anden uge Formål og indhold Den klassiske musik er vores konstante omdrejningspunkt på skolen. Formålet med værklytning er at give eleverne et overblik over denne, gennem lytning til og diskussion af værker. I værklytning arbejder vi med repertoirekendskab, genrer, satsformer, lyttestrategier, sprog og musik, debat om musikfaglige og kulturpolitiske spørgsmål. Vi har i værklytning tid til at koncentrere os om komponister og analysere/se på deres værker i fht. til deres samtid og inspiration. Samtidig giver faget os mulighed for at præsentere værker for eleverne, som:
 • vi skal høre til koncerter.
 • vi selv spiller i orkestret og fælleskoret.
og i det hele taget at tale om den musik, vi beskæftiger os med på skolen i årets løb. Faget knytter sig tæt til 10. klasses musikhistorie, og supplerer ofte denne.  
Musikerskab
Timetal 1 time hver anden uge Formål og indhold Faget er et fleksibelt musikalsk håndværks- og refleksionsfag, der beskæftiger sig med emner der er relevante for at forberede og forbedre egen musikudøvelse. Faget tager sigte på at give eleverne redskaber til at udvikle deres musikerskab. Dette berører emner som at planlægge, udføre, optimere og evaluere egen øvning og at forberede musikalske præstationer. Faget fyldes af emner der er relevante for elevernes aktuelle behov; det kan være MGK-forberedelse, ensembleledelse, øvning eller andre emner der er relevante for elevernes musikalske udvikling. Der vil inddrages praktiske og teoretiske perspektiver på musikudøvelsen, for at inspirere til refleksion over egen praksis.  
Geografi 9. klasse
Geografi 1 lektion pr uge Geografi vil blive samlæst med biologi. Indhold Geografi er læren om jorden og om menneskets brug af jordens ressourcer. Formålet med undervisningen, er at give eleverne viden og færdigheder der sætter dem i stand til at undersøge og vurdere, de kultur- og naturgivne levevilkår forskellige steder på jorden og menneskets samspil med naturen. Undervisningen er vekslende mellem teoretisk undervisning, opgaver, skriftligt arbejde. Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emner der kan relateres til følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi. -Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget -Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan -Den enkelte og samfundets udledning af stoffer -Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/kemi) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå.  
Biologi 9. klasse
Biologi 1 lektion pr uge Biologi vil blive samlæst med geografi Indhold Biologi er læren om det levende. Det vil sige læren om hvordan organismer lever og påvirker hinanden. Formålet med undervisningen er, at give eleverne en grundlæggende viden om biologiske forhold som gør dem i stand til at forstå sammenhænge i naturen og hvordan mennesker påvirker disse. Undervisningen vil veksle mellem teoretisk undervisning, opgaver, i mindre grad skriftligt arbejde og feltarbejde. Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emner der kan relateres til følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi. -Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget -Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan -Den enkelte og samfundets udledning af stoffer -Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/kemi) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå.  
Fysik og kemi 9. klasse
2 lektioner pr uge Formål og indhold Formålet med undervisningen i fysik/kemi er at give eleverne indsigt i forskellige fysiske og kemiske forhold, samt at give dem en forståelse for naturvidenskabelig arbejdsmetode. Undervisningen foregår som en kombination af teoriundervisning og praktiske øvelse der underbygger det teoretiske stof. Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i emner der kan relateres til følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi. -Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget -Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan -Den enkelte og samfundets udledning af stoffer -Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Der vil derudover bliver undervist i et selvstændigt forløb om lyd og musik som ikke kan placeres under de fællesfaglige fokusområder. Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/kemi) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå.  
10. Classic – generelt
Formål 10. classic er et alternativ til den mere traditionelle 10. klasse. Classic er målrettet de elever, der med en god faglig bagage har ønske om at fordybe sig i brede faglige problemstillinger. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes nysgerrighed, selvstændighed og evne til fordybelse. Der forventes aktiv deltagelse samt at eleven er i stand til at tage ansvar for egen læring. Elever, der vælger 10. classic, skal have vilje og lyst til at fordybe sig i sammenhængene mellem kunst, musik, litteratur, matematik, naturvidenskab, sprogfag og alment dannende elementer. Derudover forventes det at eleverne har en solid 9. klasses afgangsprøve, der ville være adgangsgivende til de gymnasiale uddannelser. Indhold I 10. classic består undervisningen ugentligt af 8 moduler á 2 lektioner: 6 humanistiske og 2 matematisk/naturvidenskabelige moduler. Disse moduler dækker tilsammen fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og historie: ● Dansk: 4 lektioner om ugen ● Tysk: 2 lektioner om ugen ● Engelsk: 2 lektioner om ugen ● Dansk & Dannelse: 4 lektioner om ugen ● Matematik i kultur og natur: 4 lektioner om ugen Desuden er der undervisning i: ● Samfundsfag ● Idræt 9. & 10. klasse ● Musikhistorie og alle andre musikfag 10. classic er prøvefri og følger ikke pensumkravene for FP10 Arbejdsformerne er en kombination af lærerstyret klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt projektarbejde. Hver elev får løbende feedback, samt flere gange i løbet af året en standpunktsevaluering, og vil ved skoleårets slutning få et “eksamensbevis” med en skriftlig evaluering.  
Matematik i kultur og natur
Formål Målet med matematikundervisningen i 10. Classic er at øge elevernes forståelsen af, hvordan kendskab til tal og matematik til alle tider har indvirket på menneskers kultur, samfund og tænkning og samtidig vedligeholde og skærpe elevernes matematiske færdigheder. Beskrivelse af undervisningsforløb De første matematikere. I dette forløb vil der blive undervist i matematik med en historisk vinkling. Der vil blive undervist i de tidligst kendte anvendelser af matematik over talsystemer og videre til græsk matematik med særlig vægt på geometri – (også indeholdt trigonometri). Der vil også blive lagt vægt på arbejdet med aksiomer og bevisførelse, samt koblinger mellem matematiske og naturvidenskabelige opdagelser i oldtiden og oplysningstiden. Matematik og samfund. I dette forløb vil der blive arbejdet med matematik i en samfundsmæssig kontekst. Af stofområde vil vi arbejde med især statistik, vækst og økonomi – herunder privat-økonomi. Emnet vil også indeholde elementer der mere er basale matematiske færdigheder som eksempelvis ligningsløsning samt en naturvidenskabelig vinkel hvor det er relevant. Matematik og æstetik. Vi arbejder med matematikken i det smukke! Bl.a. med sammenhænge mellem matematik og musik, matematik og billedkunst og anden ”smuk” matematik. Vi arbejder også med koblinger med mellem matematik og fysik til at beskrive fænomenerne. Der vi i løbet af året blive stillet en række skriftlige opgaver. Det kan være opgaver med opgaveløsning men også opgaver med et mere beskrivende indhold – fx forklaringer på matematiske udregninger og beviser. Eleverne vil også komme til terminsprøve i matematik 2 gange i løbet af året. I slutningen af skoleåret udarbejder eleverne individuelt en selvstændig skriftlig opgave omhandlende et matematisk emne i relation til årets undervisning.  
Dansk analyse
Der er afsat 4 ugentlige lektioner Hovedfokus er analysearbejdet med forskelligartede danske tekster med udgangspunkt i forskellige forfatterskaber, tekstgenrer og litterære perioder. Desuden vil vi arbejde med skriftlighed, der tager udgangspunkt i de genrer, som vi arbejder med.  
Tysk
Der er afsat 2 ugentlige lektioner. Vi vil arbejde med materialer på FP10-niveau. Vi vil læse tekster og artikler, høre sange samt se relevante film og videoer. Desuden vil vi arbejde indgående med grammatik, skriftlighed og mundtlighed. Endelig vil vi arbejde med Landeskunde – tysk kultur, historie og samfundsforhold.  
Engelsk
Formålet med engelskundervisningen på Classic (2 lektioner om ugen) er at styrke elevernes kvalifikationer i – samt lyst og mod til – at kommunikere frit skriftligt og mundtligt på engelsk. En del af indholdet tilrettelægges i samarbejde med eleverne og kan spænde vidt i forhold til emner, litterære perioder, teksttyper osv. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle niveau.  
Dansk & dannelse
I faget Dansk og Dannelse er arbejdet med de danskfaglige kompetencer integreret i arbejdet med sprog, kommunikation, kunst- og kulturhistorie samt livsforståelse. Målene med faget er:
 • at elevernes danskfaglige kompetencer øges ved at blive sat i ramme af bred almen viden og beherskelse af klassiske dannelsesmæssige kompetencer.
 • at eleverne lærer at bruge deres almendannende kompetencer selvstændigt og reflekteret som en integreret del af danskfaget.
 • at eleverne udvikler et fagligt begrebsapparat til at kunne analysere, diskutere, vurdere og reflektere over æstetiske tekster samt egen faglighed og eget liv.
Følgende forløb og emneområder indgår i faget: Performanceteknik Eleverne arbejder teoretisk og praktisk med, hvordan man står frem for andre i forbindelse med fx fremlæggelser og præsentationer. Der arbejdes med sprog, kropssprog, håndtering af nervøsitet, inddragelse af støttemidler osv. Debat Eleverne arbejder teoretisk og praktisk med retorik og argumentation. Debatteknikker undersøges og afprøves i praksis. Tekstforståelse Der vil blive indlagt en række projekter, hvori eleverne arbejder integreret med tekstforståelse og projektarbejde. Målet er her at anvende et danskfagligt begrebsapparat til at indsamle, uddrage, analysere, diskutere og vurdere tekster. Liv og eksistens Som en del af det almen dannende aspekt i litteraturarbejdet inddrages bl.a. psykologi og etik. Målet er at øge elevernes evne til med indsigt at kunne analysere, diskutere, vurdere og reflektere over tekster, eget liv og samfundet.  
Danish as 2nd language:
This year we have 2 foreign students. We give extra lessons in Danish as a second language to students who don´t speak Danish at the start. The purpose is that the students will be able to understand and use the most common words and phrases as well in talking as in writing. The intention of the lessons: Students will become able to communicate about everyday subjects. Focus will be that the students as soon as possibly will speak Danish all day. They will learn how to use the optimal way of reading and focusing on listening and guessing according to the actual situation or text. Books and computers will be used in class, when it is relevant. The school subscribes to an online dictionary. It is very useful and demonstrates the pronunciation in Danish. Especially translating, learning grammar and improving linguistic skills. They will get instructions on how to check new words and terms on the mobile phone outside class, during the school day. It is of utmost importance, that they use digital gadgets appropriately. The method depends on that the students are responsible for their own learning. The importance of practice is made clear from the very first day. They must talk Danish to the other students during the school day. We recommend that they prevent other students from approaching them in English or German on common areas of the school. It easily becomes a bad habit. The student participates in all tests in Danish and Mathematic during the year. It is possible to sit for the final examinations.  They participate in the regular Danish classes all year. Lessons: 6 every week in the first 5 months.  
Dansk som 2. sprog
I dette skoleår har vi 2 udenlandske elever. Vi tilbyder ekstraundervisning i dansk som andetsprog til de elever, der slet ikke behersker sproget ved skoleårets start. Formålet er, at eleverne får tilegnet sig færdigheder i at forstå og anvende dansk inden for hverdagssprog og elektroniske medier, både i tale og skrift. Undervisningen struktureres omkring kommunikative mål inden for dagligdags emner. Der fokuseres på, at eleverne hurtigst muligt kommer til at tale dansk. Der vil blive arbejdet med at anvende den optimale læsemåde og anvende hensigtsmæssige lytte- og gættestrategier i forhold til den aktuelle situation eller tekst. Danskfagets hjælpemidler som f.eks. ordbøger, håndbøger og digitale hjælpemidler vil indgå naturligt i arbejdet, specielt i forbindelse med gennemgang af brug af Ordbogen.com. i forh. Oversættelse, træning af den danske udtale, alm. grammatiske regler og sprogbrugsnormer. Vi forventer at eleverne kan benytte disse hjælpemidler på en for undervisningen hensigtsmæssig måde. Fagets metoder beror på at eleverne i høj grad tager ansvar for egen læring. Det skal pointeres, at de selv aktivt må gøre en indsats for at øve det talte sprog i hverdagen sammen med de danske elever. Det anbefales, at de lige fra starten vænner sig til at tale dansk og tager afstand fra at der tales fremmedsprog på skolens fællesområder. Det kan blive en dårlig vane for eleverne på efterskolen at tale et tredje fælles fremmedsprog. Eleverne deltager i terminsprøverne og kan tage folkeskolens afgangsprøve i dansk. De internationale elever deltager i danskundervisning i stamklassen hele året. Timetal: 6 lektioner pr. uge i de første 5 måneder.  
Idræt 9. & 10. klasse
Timetal: 60 minutter idræt hver uge. I sommerhalvåret foregår idræt primært udendørs, hvor naturen omkring skolen og sportspladsen i nærheden bruges. I vinterhalvåret benyttes gymnastikhallen. I idræt undervises 9. og 10. klasse hver for sig, da 9. klasse eleverne forberedes specifikt til folkeskolens afgangsprøve i faget. Undervisningen består af en god blanding af løb/styrketræning og en række forskellige aktiviteter/lege, hvor formålet er at styrke kroppens muskler og afhjælpe opståede lette muskelinfiltrationer. Formålet med idrætsundervisningen er hovedsagelig at bibringe eleverne en forståelse for, at regelmæssig motion spiller en vigtig rolle i en sund og rask tilværelse, for både krop og sjæl. Også for musikere! I undervisningen arbejdes med principper for grundtræning og opvarmningsprogrammer med og uden musik! Idrætsfaglige forløb om sundhed; fysisk, psykisk og socialt. Aktiviteterne/udvalgte idrætter kan variere efter elevernes ønsker og individuelle behov, hvor de tilegner sig tekniske og taktiske færdigheder, og de opfordres til selv at tage initiativer til boldspil og lignende i fritiden. Der forefindes desuden et lille “Fitnessrum” på skolen, som er til fri afbenyttelse af eleverne.
Fællesmøde
For alle 1 lektion pr uge Formål Formålet med elevernes fællesmøde er: 1. At give elever og personale mulighed for at give beskeder og debattere emner af relevans for alle elever og ansatte. 2. At eleverne gøres fortrolige med debatkultur og træne eleverne i argumentation og demokrati. 3. At eleverne har mulighed for at stille forslag til drøftelse og afstemning. 4. At give elever mulighed for at spille musik for hinanden. Fællesmødet afholdes en gang om ugen. Der vælges ordstyrer og referent og mødet styres efter en dagsorden. Posterne som ordstyrer og referent går på tur mellem eleverne. Eleverne kan komme med punkter til dagsordenen i løbet af ugen. Aktuelt kvarter For alle elever Aktuelt kvarter er et nyheds-, aktualitets- og debatfag hvor eleverne præsenteres for aktuelle nyheder eller temaer af samfundsmæssig, historisk eller almen karakter. Der lægges vægt på en demokratisk tilgang til undervisningen, hvor eleverne har mulighed for at diskutere og danne deres egne meninger og holdninger som individer og som fællesskab. Der vil også blive mulighed for egentlig elevstyret undervisning, hvor eleverne har lejligheder til at komme med oplæg mm efter interesse. Der vil blive taget udgangspunkt i nyhedsudsendelser eller -artikler eller mere tematisk stof. Faget vil ligge i forbindelse med elevernes fællesmøde.  
Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse
Formål At give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i elevernes uddannelsesplaner. At give eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Eleven beslutter i samråd med sin lærer opgavens emne og indhold. Arbejdet kan foregå i samarbejde mellem to elever, hvis der er en umiddelbar sammenhæng mellem deres uddannelsesplaner. Arbejdet med opgaven skal ende med et konkret produkt. Udtryksformen vælges af eleven i samråd med læreren. En fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven. Eleven modtager vejledning af læreren undervejs for at sikre, at eleven tager udgangspunkt i egne faglige og personlige kvalifikationer og i uddannelsesplanen. Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter, hvis eleven ønsker det (meddeles ved opgavens aflevering). Bedømmelsen skal være afsluttet senest èn uge før de skriftlige prøver begynder. Bedømmelsen er en vurdering af:
 1. 1. Emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. 2. Valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer. 3. Valg og brug af kilder og materialer. 4. Sammenhæng mellem indhold og udtryksform.
Skolevejlederen inddrages i vejledningen.  
Brobygning 10. årgang, 1 uge (uge 47)
Formål Alle 10. klasses elever deltager i 1 uges brobygning, som planlægges i samarbejde med UU-centret i Holstebro. Brobygning foregår i uge 47. Musikhistorieprojekt i 9. klasse 1 uge, 30 lektioner Alle 10. klasses elever deltager i 1 uges brobygning, som planlægges i samarbejde med UU­centret i Holstebro. Brobygning foregår i uge 47.  
Musikhistorieprojekt i 9. klasse
1 uge, 30 lektioner Formål Alle elever i 9. klasse deltager i et intensivt musikhistorieforløb på 5 skoledage. De præsenteres for de musikhistoriske perioder fra renæssancen til nu og arbejder med periodernes hovedpunkter. Faget tager udgangspunkt i musikhistorien, men inddrager perspektiver fra den generelle historie. Vi arbejder på at forstå musikkens udvikling som afspejlende historiens udvikling. For hver periode arbejdes der med udvalgte genrer, satsformer og instrumenter samtidig med, at vi ser på periodens samfundsstruktur, ideer og strømninger. Arbejdet foregår både individuelt og i større grupper og afsluttes med en fælles fremlæggelse.  
Evaluering af den boglige undervisning
Alle lærere evaluerer løbende undervisningen og elevernes udbytte. Desuden afholdes 2 terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og tysk. Der gives standpunktskarakterer i efteråret og i foråret og ved forældresamtaler inddrages forældrene i skolens overvejelser om elevens trivsel, faglige indsats og uddannelsesparathed.  
Den musikalske undervisning
Vi ønsker at give eleverne gode oplevelser af samhørighed gennem fælles musikalske oplevelser. Gennem musikalsk samarbejde udvikles tolerancen, og elevernes stærke og svage roller brydes op. Med udgangspunkt i klingende musik, som eleverne selv skaber, udvikles en forståelse for at lytte til musik, som man ikke kender i forvejen, samt en forståelse for historiske og kulturhistoriske linjer, som vi mener er almendannende og en kilde til glæde for eleverne i resten af deres liv som kulturbrugere. Disse aktiviteter tager udgangspunkt i elevernes interesse for musik og tilrettelægges efter deres konkrete instrumentvalg og færdigheder. Der tages hånd om alle niveauer. Vi har både elever, som nærmest er begyndere på instrumentet og elever, som er meget dygtige og målrettede en musikalsk karriere. Det er meget vigtigt at alle elever får udfordringer og opgaver, som passer til deres niveau og oplever maksimal musikalsk, teknisk og forståelsesmæssig udvikling. Det er centralt for skolen, at alle elever deltager i sammenspilsaktiviteterne, da man ellers ville være afskåret fra en væsentlig social og faglig dimension. Ved at være et kostskoletilbud udvides elevernes muligheder for i fællesskab at udforske den musikalske verden: De kan øve sammen, hjælpe hinanden med at lære nye stemmer, tale sammen om musik, danne spontane sammenspilsgrupper, spille for hinanden, når de har arbejdet med et stykke hos sololæreren. Det tillægges også en stor betydning, at eleverne oplever at være en del af et fællesskab hvor alle har den samme interesse. De musikalske aktiviteter består af:  
Soloundervisning
Timetal: Eneundervisning for alle elever i 45 minutter i 34 uger Indhold: Alle elever får soloundervisning af konservatorieuddannede musikere i det instrument, de har valgt. Dermed kan vi møde hver elev på hans/hendes niveau og tilrettelægge sammenspilsaktiviteter derudfra. Undervisningen aftales individuelt med den enkelte timelærer og passes ind i det faste skoleskema, fortrinsvis i de afsatte tidsrum i skemaet. Man kan vælge at tilkøbe ekstra soloundervisning i andre instrumenter.  
Musikteori og hørelære

Timetal

Små hold på mellem 5 og 8 elever. 2 x 1 lektion pr. uge

Formål

Formålet med undervisningen er at give eleverne grundlæggende musikfærdigheder og at udvikle den enkelte elevs kompetencer på området så vidt som muligt.

Samtidig er det et ønske at skabe sammenhæng imellem alle de musikfaglige gøremål på skolen ved i hørelære/teori at give eleverne et fælles musiksprog og en ensartethed i deres færdigheder.

Undervisningen falder i 2 dele: en hørelæredel der handler om konkrete færdigheder, som beror på øvning og personlig udvikling, og en musikteoridel der opbygger en forståelsesramme omkring musikken og giver eleverne en viden og et sprog om den.

I undervisningen arbejder vi med nodelæsning og skrivning, rytme og pulsfornemmelse, bladsang og spil, skalalære, akkordlære, harmonilære, instrumentkundskab, arrangement af musik i 3- og 4-stemmige arrangementer og koralharmonisering..

Der forventes forberedelse både i form af øvning og i form af løsning af opgaver.

Ved skoleårets start laver vi en screening af alle elever, og inddeler dem i hold på baggrund af denne. Vi evaluerer løbende elevernes udvikling og ændrer om nødvendigt holdsammensætningen derefter.

Hørelære og teori tager sigte på at udruste eleverne til at komme videre i deres musikerskab, gennem at lave tydelige koblinger mellem musikteoretiske discipliner og praktiske hørelærefærdigheder.

 
Symfoniorkester
Timetal OrkesterLinjen 3 lektioner pr. uge + intensive prøveforløb. Formål I orkestret arbejdes med alle musikalske grundprincipper for sammenspil: Fælles frasering, dynamik, intonation, præcision. Ansvarlighed og lydhørhed udvikles og eleverne bliver fortrolige med den komplekse struktur i et symfoniorkester, hvor forskellige grupper spiller sammen på tværs af andre, og hvor den enkelte stemmes rolle skifter hele tiden. Eleverne oplever en stor forståelse for musikalske strukturer og forskellige stilarter og perioder ved både at have gennemgået værkerne i teori og musikhistorie og spille dem. Symfoniorkester er kernen i skolens store koncerter, og vi arbejder derfor konstant med at færdiggøre værkerne til opførelse, og klæde eleverne på til det performative aspekt.  
Klaverfællestime på klaverlinjen
Timetal 2 lektioner pr uge Indhold For pianisterne er der hver uge fællestime, hvor der er fokus på sammenspil, nodelæsning, indstuderingsteknik og andre emner af fælles interesse. Pianister arbejder meget alene, men på OrkesterEfterskolen oplever de at være et team! I løbet af året indstuderer pianisterne større værker, hvor hver enkelt pianist oplever at være en del af en musikalsk helhed. 4-hændige og 8- hændige værker er ofte på programmet.  
Skemalagt øvning
Timetal for alle: 60 minutter dagligt (hver morgen fra 7.30 til 8.30) Formål På OrkesterEfterskolen har vi fast afsat øvetid hver dag. Det gør vi for at give eleverne en god og sund vane omkring øvning, som ellers kan være vanskelig at finde tid til i det daglige. I løbet af 60 minutter skal eleven varme op med instrumentet, gennemgå tekniske øvelser og forberede musikstykker til soloundervisningen og sammenspil. Der er en lærer til rådighed for spørgsmål. Ved at indarbejde systematik og koncentration opnås rutine i personlig tilrettelæggelse af instrumental øvning.  
Fælleskor
Timetal 2 lektioner pr. uge + intensive prøveforløb og koncerter. Formål: Stemmen er menneskets medfødte og mest grundlæggende instrument, og en veludviklet stemmefunktion er essentiel, også for instrumentalister. Mange principper i instrumentalmusikken har sit udspring i stemmen, og en god forbindelse til sin krop gennem sin stemme udvikler éns identitet, såvel som éns musikalitet. Formålet med undervisningen er at bevidstgøre eleverne om det vokale udtryk, at styrke elevernes sangtekniske færdigheder og give dem erfaring med bruge stemmen i samspil med andre. Derudover giver vi eleverne en grundig og grundlæggende træning i samspilsfænomener gennem et seriøst og professionelt arbejdet i koret, med fokus på balancen mellem éns egen stemmes selvstændighed, og éns rolle i forhold til helheden. Vi arbejder med at bevidstgøre eleverne om tekstens betydning, og om at bringe denne til live gennem musikken. Repertoiret er blandet, men vil have sin hovedvægt på unison og flerstemmig sang. Eleverne skal opleve alsidigheden og bredden i den musikalske tradition, vi arbejder med, indenfor rammen af deres vokale forudsætninger. Endvidere er koret en god anknytning til hørelæreundervisningen, og elementer af solfège, rytmelæsning og bladsang bliver en naturlig del af arbejdsmetoden. Fælleskoret arbejder både proces og resultatorienteret, da både det koncentrerede prøvearbejde og koncertoplevelserne er vigtige.  
Folkemusiklinjen
Hele året struktureres således at vi arbejder ud fra de forskellige danseformer/melodityper, som findes i de nordiske folkemusiktraditioner; når vi lærer at danse vals, lærer vi samtidig at akkompagnere, skrive og arrangere valse. Folkemusiklinjen består af flere forskellige fag: Håndværk Timenorm: 2 lektioner hver 2. uge. Læringsmål: Der er tre overordnede læringsområder, som tilsammen udgør grundstenen i det gode håndværk: 1. “Frihed i spil”:
 • Give eleven grundlaget for at kunne bevæge sig frit inden for tonika, subdominant og dominant, at improvisere og lave 2. stemmer
 • Give eleven et teknisk og teoretisk grundlag for at kende og kunne bevæge sig frit i de forskellige melodityper/danseformer
2. “Brug ørene”:
 • Udvide elevernes kendskab til forskellig folkemusik og musiktraditioner fra hele verden, med fokus på de nordiske lande.
3. ”Spil til dans – dans til spil”:
 • At eleverne opnår forståelse af relationen mellem dansen og musikken, herunder forståelsen af puls, og swinget i dansen og i deres spil.
 • At eleverne opnår højt niveau af pardansefærdigheder og en bedre kropsbevidsthed, gennem kombinationen af at være både dansere og musikere.
 • At gøre eleverne sikre i at spille for hinanden.
Indhold: 1. Kollektiv fordybelse i øvning af treklange over tonika, subdominant og dominant. Fokus flyttes gradsvist fra hvor tonerne ligger på instrumentet til at kunne akkompagnere en melodi baseret på T, SD og D via forskellige akkompagnementsteknikker; dobbeltgreb (for strygere), rytmisk variation, arpeggioer, andenstemmer, og til sidst improvisation. 2. Lytning til forskellige gamle folkemusiktraditioner fra hele verden, dog med fokus på norden. Små foredrag omkring disse musiktraditioners historie. 3. I løbet af året tager vi udgangspunkt i én pardans ad gangen, såsom vals, polka, hopsa, polska, sønderhoning. Vi lærer at danse den og spille den, og at genkende og bruge de karakteristika som dansen OG musikken indeholder. Vi vil også arbejde med almene dansefærdigheder, at føre/følge, god balance mm. Hvordan føles det gode swing for danserne og hvordan giver man udtryk for dét i musikken, og den anden vej rundt? Fokus for hele faget Håndværk er delvist koordineret med repertoiret i faget Folkedans. Undervisnings- og samarbejdsformer: Gruppeundervisning. Storspil Timetal: 1,5 time om ugen. Åben for alle interesserede elever. Læringsmål: • Skærpe elevernes kreativitet og kompositionslyst Indhold: • Eleverne skal igennem året selv komponere og arrangere forskellig slags folkemusik, herunder vals, polka, hopsa, polska, sønderhoning, med vejledning fra læreren. • Elever spiller derudover også arrangementer givet af læreren. Undervisnings- og samarbejdsformer: Gruppeundervisning; både i mindre grupper hvor de sammen skal komponere og arrangere samt storspil, hvor der udleveres arrangementer af læreren. Lyttefag Timetal: 1 lektion hver 2. uge Læringsmål:
 • Udbrede elevernes kendskab til forskellig folkemusik og traditioner fra hele verden.
Indhold:
 • Lytning af forskellige gamle folkemusiktraditioner fra hele verden, men med størst fokus på norden.
 • Små foredrag omkring disse traditionernes musikhistorie.
Undervisnings- og samarbejdsformer: Gruppeundervisning
Folkedans
Timetal: 1,5 time hver uge, alle elever Læringsmål:
 • Gøre eleverne kropsbevidste.
 • Styrke pulsfornemmelse
 • Styrke forståelsen for sammenhængen mellem dans og musik.
Indhold:
 • Vi danser fællesdanse, herunder kredsdanse, kvadrilledanse og rækkedanse
 • Vi danser pardanse, herunder polka, vals, schottis, polska, sønderhoning
Undervisnings- og samarbejdsformer:
 • Gruppeundervisning.
 
Strygerensemble
Timetal: 1 time om ugen I perioder arbejder strygerne med at fordybe sig i de instrument-specifikke opgaver, som intonation, klang og fælles frasering. Desuden lægger vi vægt på at udvikle kendskab til det store repertoire for strygerensemble. Processen med at opbygge et ensemble, at orientere sig musikalsk, og agere som en gruppe, er i fokus. Der arbejdes både på et særskilt repertoire for ensemblet, samt med repertoiret i symfoniorkestret. Strygerensemblet deltager med opførelse af værkerne ved skolens koncerter.  
Harmoniorkester
Timetal: 2 lektioner om ugen Blæsere og slagtøj 2 lektioner Formål Elever, der spiller et blæseinstrument, spiller obligatorisk i harmoniorkesteret. Undervisningen baserer sig på den europæisk harmoniorkester- og amerikansk wind band-tradition. Der arbejdes med repertoire, intonation, præcision og klangdannelse. Der indstuderes særligt repertoire for ensemblet og der arbejdes frem mod vores koncerter, hvor ensemblet indgår.  
Kammermusik
Alle interesserede elever har mulighed for spille kammermusik. Vi hjælper gerne med at danne ensembler og finde repertoire, samt med instruktion. I kammermusiksammenspil er alle vigtige musikalske grundprincipper i centrum: Fælles frasering, personligt ansvar for sin stemme, klang, intonation, og dialog. Der arbejdes e.v.t. mod at opføre stykkerne for de andre elever på en fællestime eller ved vores koncerter, således at eleverne oplever hele tilegnelsesprocessen, samt afleveringen ved opførelse. Vi arrangerer en række koncerter eller begivenheder i mindre målestok uden symfoniorkestret hvor kammermusikken, klaverlinjen og folkemusikkens arbejde er i centrum. Pianisterne har særlig glæde af ekstra kammermusikopgaver, men også for andre instrumentgrupper med teknisk og musikalsk overskud vil kammermusikopgaver være en meget inspirerende og udviklende oplevelse.  
Bifagsklaver
Timetal 1 lektion om ugen på små hold Formålet med undervisningen er at gøre eleverne fortrolige med klaveret, så instrumentet kan blive et redskab, der kan bruges til mange ting: f.eks. nodelære, akkordforståelse, becifring og akkompagnement til sange. Eleverne kan desuden blive undervist i klassisk klaverspil. Der undervises enkeltvis eller i små hold og der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forhåndskendskab. 4 lektioner pr.uge, elevhold på ca. 6 pers. Hver elev sidder ved eget klaver i separat rum, 45 min.pr. uge.  
Koncerter
Vi arrangerer jævnligt koncerter ude af huset. Dels for at give eleverne oplevelsen af at formidle glæden ved musikken ud til en større kreds, samt gøre skolen synlig i nærområdet og i musikinteresserede kredse. Desuden er koncertoplevelsen vigtig for indstuderingsprocessen, som bliver resultatorienteret. En koncert betragtes som en undervisningssituation, der evalueres. Erfaringen efter hver koncert tages med ind i det næste forløb. Evaluering af den musikfaglige undervisning Alle elever modtager en personlig skriftlig evaluering fra både deres instrumentallærer og deres hørelærer/teorilærer midt i skoleåret, samt ved skoleårets slutning.  
Særlige arrangementer
Introforløb Skoleåret starter med et introforløb, der varer en uge. Eleverne indføres i alle de praktiske opgaver og rutiner på skolen. De boglige og musikalske fag og lærere introduceres, og Holstebros forskellige institutioner præsenteres. Vi tager på ture, hvor vi bl.a. oplever den omkringliggende vestjyske natur og besøger Thy masterclass, både til prøve og koncert. Efterskolernes dag Alle skolens elever deltager aktivt i at præsentere skolens særlige profil for interesserede gæster. Studietur til København I marts tager hele skolen på studietur til København. Vi besøger bl.a. Det Kongelige Teater og optræder til Orkesterfestivalen i DR Koncerthuset. Festival: Skolen deltager i festivalen ”Klassiske dage” med både koncerter og workshops. Brobygning 10. klasse deltager i obligatorisk brobygning, hvor eleverne besøger ungdomsuddannelser i Holstebro. Musikhistorieprojektuge 9. klasse har i brobygningsugen projektuge med musikhistorie, da de ikke har musikhistorie i det faste ugeskema. Julekoncertuge I uge 50 i december arbejder hele skolen med at forberede og spille julekoncerter. I denne uge erstattes det almindelige skema af gruppeundervisning i mange forskellige kombinationer: Orkester, kammerkor, fælleskor, instrumentgruppeprøver, folkemusik, kammermusik, jævnfør undervisningsbeskrivelsen i disse fag. Desuden en daglig dansetime, hvor eleverne undervises i Les Lanciers. Masterclass­uge I masterclassugen får skolen besøg af musikere fra Ensemble MidtVest og lærere fra Det jyske Musikkonservatorium. Dagene tilrettelægges med undervisning i masterclassform og kammermusikinstruktion, så alle elever deltager aktivt i undervisningen. Desuden er der workshop for alle elever om klassisk improvisation, som er EMVs speciale. Udvekslingsrejse til Norge I november 2019 får vi besøg af et ungdomsharmoniorkester fra Norge, som bor hos os på skolen. Vi holder prøver, tager på fælles ekskursioner og afholder fælles koncerter i Danmark. I maj 2020 arrangerer vi en rejse til Hamar i Norge, hvor vi genbesøger det Norske ungdomsorkester. OrkesterEfterskolens elever indkvarteres på Toneheim folkehøjskole. Der er både fælles prøver og koncerter, samt museumsbesøg, sightseeing og koncertoplevelser. Gæster på skolen I løbet af skoleåret får vi talrige besøg i form af koncerter, workshops, masterclasses. Temadage Som optakt til udlandsrejsen undersøger vi på tværs af klasserne mange emner med tilknytning til Norge, samt forbereder koncerterne. Terminsprøver For at forberede eleverne bedst muligt til afgangsprøverne tilrettelægges 2 gange et skriftligt prøveforløb, som svarer til afgangsprøvesituationen. Påskescamp Alle elever deltager aktivt i et intensivt 3 dages musikstævne, hvor gæster og kommende elever får mulighed for at opleve det gode fællesskab, der opstår omkring det musikalske arbejde med orkester, kor klaver- og folkemusik. Folkemusik-camps 2 weekender, i oktober og maj, får vi besøg af folkemusikinstruktører og elever fra de andre nordiske lande. Campsene er også åbne for andre danske folkemusikelever. Arrangementer for tidligere elever På OrkesterEfterskolen ser vi det som meget betydningsfuldt at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgangene, så de også kan have glæde af hinanden musikalsk senere i livet. Gammelelev-dagen er et årligt tilbagevendende arrangement. Masterclass for gamle elever Hvert år inviteres tidligere elever til at deltage i en kammermusik-masterclass med internationalt anerkendte musikere. I år den den spanske Trio Pérez Iñesta.Hvert år inviteres tidligere elever til at deltage i en kammermusik­masterclass med internationalt anerkendte musikere. I år den canadiske strygekvartet AFIARA Arrangementer for forældrene Skolen ser gerne forældrene deltage i skolens liv og inviterer flere gange i løbet af skoleåret til forskellige arrangementer på skolen:
 • Koncerter, hvor eleverne præsenterer hvor langt de er nået i arbejdet med musikken.
 • 1 forældresamtale med lærere i efteråret
 • Forældrebesøgsdagen i starten af skoleåret er en god anledning til at mødes og dele erfaringer
 • UU-vejledningsweekend
Afgangsprøver Indenfor den tidsramme, der er fastlagt af UVM, afvikles de skriftlige og mundtlige prøver. I den mundtlige prøveperiode tilrettelægges undervisningen, så alle elever får vejledning til at forberede deres egne prøver i samarbejde med læreren og som kombineret klasseundervisning og egen forberedelse. På de skoledage, hvor en elev ikke er til prøve, tilrettelægges der anden undervisning med musikalsk og praktisk indhold. 10. Classic I prøveperioden arbejder 10. classic med selvstændige projektforløbene. Målet er at eleverne herigennem bringer de arbejdsformer og redskaber i spil som er blevet introduceret i løbet af året. Forløbene afsluttes med forskellige produkter. Afslutningskoncertuge Den sidste uge i skoleåret arbejdes der igen målrettet frem mod afslutningkoncerterne. Det almindelige skema erstattes af gruppeundervisning i mange forskellige kombinationer: Orkester, fælleskor, folkemusiklinien, instrumentgruppeprøver, klaverkammermusik, jævnfør undervisningsbeskrivelsen i disse fag. Koncerterne opføres flere gange offentligt, samt til en intern afslutning for forældrene. Det er den stemningsfulde og naturlige afrunding på skoleåret.  
UU­ vejledning
Med basis i online uddannelsesplaner skal eleverne fortsætte arbejdet med deres egen uddannelse og fremtid. Eleverne skal tilegne sig kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder. Eleverne får oplysninger om muligheden for uddannelse/arbejde/studieophold i ind- og udland. De forskellige uddannelsesmuligheder vil blive gennemgået. Mulighed for besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner. Der vil i forbindelse med vejledningen omkring studie og erhvervsvalg være mulighed for generel og overordnet orientering og vejledning af hele elevgruppen, samt mulighed for individuel vejledning, hvor den enkelte elev får besvaret sine personlige tvivlsspørgsmål. Der er planlagt mindst to individuelle samtaler i skoleåret.  
Samvær og personlig udvikling
Ved at være sammen 24 timer i døgnet oplever eleverne et intenst miljø, hvor det både er nødvendigt at udvise tolerance og mærke sine egne grænser. Man kan opleve at få støtte, når man har brug for det, men også skærpe sin selvdisciplin, når arbejdsopgaver skal gå forud for socialt samvær. Den praktiske skoledag Alle elever deltager i at få hverdagen til at fungere. Dels for at ruste dem til voksenlivet, dels for at de lærer at samarbejde med hinanden på tværs af grupperinger, dels for at øge ansvarsfølelsen overfor hele skolen. Hele personalegruppen inddrages også i dette arbejde. Kontakten med de voksne i mange forskellige sammenhænge er med til at uddybe forholdet og gøre rådgivning, opdragelse og livsoplysning til en integreret del af hverdagen. De praktiske gøremål er:
 1. 1. rengøring af elevhusene
 2. 2. rengøring af et fællesareal, som hver elev har ansvaret for.
 3. 3. hjælp i køkkenet til alle hovedmåltider
Elevhuse Vores elever er naturligt opdelt i grupper af ca 7-9. Hver af disse er tilknyttet en huslærer, som har en særlig tilsynsforpligtelse. Huslæreren er den naturlige kontakt til hjemmet. 1 gang om ugen er der møde i husene efter den ugentlige grundige rengøring. Dette er en lejlighed for husets beboere til at diskutere problemer eller emner der optager dem, med huslæreren. Tilsyn Det fastansatte personale forventes at have øje for alle elevers trivsel. Personalet samarbejder aktivt omkring elevernes trivsel og bakker hinanden op i den daglige kontakt med eleven og i kontakten med forældrene. Måltider Der er mødepligt til hovedmåltiderne, som er: Morgenmad kl 6.50 – 7.15 Middagsmad kl 12 – 12.30 Aftensmad kl 18 – 18.30 Fritimer I løbet af dagen er der skemalagt tid til øvning, lektielæsning og soloundervisning, bla i hørelæremodulerne, hvor hver elev kun er med i 1 lektion. Det betyder, at eleverne kan udnytte tiden til at forberede sig på hørelære eller andre lektier, opvarme før soloundervisningen o.lign. Aftenen er hyppigt inddraget som undervisningstid, i form af obligatoriske fag. I den øvrige tid bliver der tilbudt valgfrie aktiviteter. Der er skemalagt stilletime mandag til torsdag kl 19-20. Weekenden Vi har elever fra hele Danmark og flere har mange timers transport til hjemmet. Vi planlægger en del ”lange weekender”, hvor enten mandag eller fredag er undervisningsfri. Det giver mulighed for tandlægebesøg o.lign. hjemme. Der kompenseres herfor med obligatorisk undervisning i andre weekender. Dette medfører mange weekender, hvor alle elever er til stede, hvilket vi ser som en stor fordel, da weekenderne er en vigtig del af kostskolelivet. Mange af de aktiviteter, vi ønsker at tilbyde eleverne, kommer til at foregå som weekendprojekter, da hverdagens skema er meget fuldt. Vagtlærerens rolle Morgen: eleverne har selv ansvaret for at stå op. Vagten går rundt i husene og siger: “God morgen”. Middag: Vagtlæreren giver beskeder og afslutter måltidet, når afrydningen skal begynde, således at måltidet er et sted med ro og afslappet atmosfære. Aftensmad: Vagtlæreren stiller mad frem sammen med 4 elever, derefter samme procedure som til middag. Aftenvagt: Vagten er til rådighed ved lektielæsning. Sengetid: vagten går en godnatrunde til alle elever, sikrer sig at alle har det godt og ligger i deres senge. Vagtlæreren tilser eventuelle syge elever efter alle måltider Weekendvagtens rolle: Når der ikke er planlagt obligatoriske undervisningsaktiviteter, er vagten ansvarlig for at dagen bliver brudt op med forskellige aktiviteter. Vagten planlægger sammen med de hjemmeværende elever dagens program og fordelingen af arbejdsopgaver. Stilletime Efter en travl hverdag med mange aktiviteter og udfordringer er det vigtigt med et pusterum hvor der er ro. Derfor skal alle elever opholde sig på deres eget værelse i tidsrummet fra 19.00 til 20.00 hvor de kan slappe af, tale med deres værelseskammerat eller lave lektier. Eventuel anden aktivitet som fx gruppearbejde eller øvning aftales med vagtlæreren. Morgengåtur Hver morgen efter morgenmaden går alle elever en lille tur for at få frisk luft til hjernen og godt blodomløb i kroppen. Læreroversigt Charlotte B. Faurschou: Forstander og undervisning i bratsch Asbjørn Damgaard Faleide: Musikhistorie, fælleskor, værklytning, musikerskab, harmoniorkester, hørelære/teori, tilsyn. Jane Christensen: Dansk, engelsk, samfundsfag, idræt, vejleder, ekstraundervining, tilsyn. Jack Nørdam Pedersen: Tysk, engelsk, historie, classic, tilsyn. Marie-Louise Høeg: Dansk, classic, støtte/ekstraundervisning, tilsyn. Lars Petersen: Matematik, fysik/kemi, biologi og geografi, classic, tilsyn Tove Bjerre: Idræt, tilsyn. Gitte Buus: Dansk for udvekslingsstuderende, sekretærafløser, PR, foto, tilsyn. Læreroversigt ­ musikfaglig undervisning Violin: Christian Hørbov-Meier og Jakob Rosendahl Povlsen Bratsch: Charlotte B. Faurschou Cello: Johanne Andersson Kontrabas: Signe-Marie Sørensen Obo: Weronika Blautenberg Tværfløjte: Marie Sønderskov Klarinet: Anders Christensen Fagot: Uffe Munkgaard saxofon: Trine Jensen-Gadegaard saxofon: Trine Jensen-Gadegaard Trompet: Niels Tilma Basun: Søren Sloth Slagtøj: Henrik Larsen Blokfløjte: Linda Fanø Clausen Guitar: Søren Normann larsen Klaver + akkompagnement: Vitalija Gurviciute og Anne Sophie Parbo Sang: Malene Rohden Symfoniorkester: Ole Faurschou Fælleskor og harmoniorkester: Asbjørn Damgaard Faleide Musikteori og Hørelære: Asbjørn Damgaard Faleide og Malene Rohden Symfoniorkester: Ole Faurschou Fælleskor: Asbjørn Faleide Fristad Musikteori og Hørelære: Asbjørn Faleide Fristad og Malene Rohden  
Husorden
På OrkesterEfterskolen bygger fællesskabet på gensidig respekt, samarbejde, omsorg og ansvarlighed. Der er følgende regler På OrkesterEfterskolen bygger fællesskabet på gensidig respekt, samarbejde, omsorg og ansvarlighed. Der er følgende regler
 • Der er mødepligt til alle skemalagte timer, fællesarrangementer og de tre hovedmåltider.
 • Ved sygdom henvender du dig til vagtlæreren og aftaler det videre forløb.
 • Som sygemeldt er du i sengen hele dagen. Du bliver tilset af vagtlæreren ved måltiderne.
 • Mellem kl. 19 – 20 skal du være på dit eget værelse. Der er ro til egentid/fordybelse/lektier.
 • Mellem kl. 22 – 7 må du ikke opholde dig i andre husender end din egen.
 • Kl. 7 skal du være stået op. Kl. 22.30 skal du være gået i seng.
 • Hus-enderne er privat område for beboerne og man er gæst i hinandens husende. Man bader kun i sit eget badeværelse.
 • Skolen er sex- og pornofri. Det er vigtigt at værne om egne og andres grænser.
 • Skolen er røg- og snusfri, både udendørs og indendørs.
 • Det er forbudt at opbevare og være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.
 • Alle rydder op efter sig selv, både indendørs og udendørs, og hjælper desuden med at holde skolen ren og pæn.
 • Mobiltelefoner og computere anvendes under hensyntagen til det fælles skoleliv, dog aldrig under måltiderne.
 • Skolens grund må forlades mellem kl. 6.00 og 19.00. Det er vigtigt at huske at skrive på tavlen, hvis du forlader skolen, og sætte kryds når du er kommet tilbage, af hensyn til vagtlæreren.
 • Hvis du gerne vil forlade skolen mellem 20 og 22 aftales det direkte med vagtlæreren.
 • Når du cykler, skal du altid have cykelhjelm på, og lygter, når det bliver mørkt.
 • Det er forbudt at bade i Storåen.
 • Fra kl. 22 til 8.30 ligger alle mobiltelefoner, computere, iPads og andre mobile enheder, der kan gå på internettet, i skabet i Ildfuglen.
 • Senest tirsdag skal du give besked om, hvorvidt du bliver på skolen i den følgende weekend.
Skolens regler og tilsynsansvar gælder, når du er i skolens varetægt, også uden for skolens grund, alle døgnets timer fra ankomst, til skolen forlades ved hjemrejse.
Se skoleskema her

OrkesterEfterskolen_logo_payoff_2016

Hvad er en indholdsplan?

Indholdsplanen beskriver alt det, vi som skole laver, i detaljer. Indholdsplanen er en del af aftalen mellem en efterskole og Undervisningsministeriet. Den er også din mulighed for at se, hvad vi tænker om det, vi gør. Klik på de forskellige links og se, hvad vi gør i alle de fag, vi udbyder – og meget mere.

Om efterskolen

OrkesterEfterskolen er for alle unge i 9. og 10. klasse, der brænder for klassisk musik og folkemusik.

Her får du et år med nye venner, fællesskab med andre musikelskere, rejser, anderledes oplevelser og stor musik - uanset om du er passioneret begynder eller erfaren musiker.

Vi har linjer indenfor orkesterklaver, sang og korledelse, orgel, folkemusk samt guitar og blokfløjte.

Kontakt


OrkesterEfterskolen
Bisgårdmark 18
7500 Holstebro