Skole med mening

VORES INDHOLDSPLAN

Værdigrundlag
Skolen
Lærerne
Den boglige undervisning
Dansk
Engelsk
Matematik 9. klasse
Matematik 10. klasse
Tysk
Samfundsfag/historie 9. klasse
Samfundsfag 10. klasse
Musikhistorie
Værklytning
Geografi
Fysik og kemi
Biologi
10. Classic generelt
10. Classic: Danmarks Europæiske Arv
10. Classic: Det dyrebare liv
10. Classic: Matematik i kultur og samfund
10. Classic: Music Management
Dansk som 2. sprog
Idræt og folkedans
Fællesmøde
Bifagsklaver
Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse
Brobygning
Musikhistorieprojekt i 9. klasse
Inklusion
Tværfaglighed
Evaluering af den boglige undervisning
Den musikalske undervisning
Soloundervisning
Musikteori og hørelære
Symfoniorkester
Kor på KorTeaterlinjen
Klaverfællestime
Skemalagt øvning
Fælleskor
Drama
Strygerensemble
Træblæserensemble
Kammermusik
Koncerter
Evaluering af den musikfaglige undervisning
Særlige arrangementer
Samvær og den praktiske skoledag
Husorden

 

 

OrkesterEfterskolens værdigrundlag

Musik er et universelt og fælles sprog, et unikt udtryksmiddel og en livsvarig kilde til glæde. Den klassiske musik kræver fordybelse for at åbne for store oplevelser og udvikling af færdigheder som grundlag for at kommunikere musikalsk. Ved at spille skærpes koncentrationsevne, udtrykskraft og fantasi. I sammenspillet udvikles samarbejde, lydhørhed, tolerance og fælles begejstring. Det udfordrer samtidig til individuel udfoldelse og personligt initiativ.

Det er skolens nærmere formål at støtte og inspirere hver enkelt elev i sin udvikling:

Bogligt og intellektuelt ­ved at give det bedst mulige grundlag uanset senere uddannelses­ og erhvervsvalg.
Musikalsk og æstetisk ­ ved at opbygge en ballast at musikalske og instrumentale færdigheder, musikalsk forståelse, kunstnerisk bevidsthed og musikglæde.
Menneskeligt og socialt – ved at invitere til aktiv deltagelse i et efterskolemiljø, hvor gensidig respekt og omsorg, ansvarlighed og fordybelse vokser ud af fællesskabet og de fælles musikalske projekter.

OrkesterEfterskolen skal søge at virkeliggøre disse formål med udgangspunkt i et musikalsk miljø, der har den klassiske musik som grundlag.

Skolen

OrkesterEfterskolen tilbyder 42 undervisningsuger med start den 7. august 2016 og slut den 24. juni 2017.

OrkesterEfterskolen ligger i Holstebro, tæt ved både by og natur. Eleverne bor i 7 elevhuse med hver 8 sengepladser. Vi har i år optaget 54 elever, fordelt på 3 linier:
Orkesterlinien, Korteaterlinien og klaverlinien.
Skolens undervisningstilbud lader sig bedst realisere med en elevgruppe på den størrelse.

Eleverne bor på 2­ mands værelser og hvert hus har et fælles te­køkken.
Desuden er der en hovedbygning med køkken, spisesal, dagligstue og kontorer, samt en gymnastiksal, en stor koncertsal og undervisningsbygninger med store og små lokaler og en lille koncertsal. Alle lokaler har klaver.

Skolen henvender sig til unge på 9. og 10. klassetrin og fordelingen er i år:
20 elever på 9. klassetrin og 34 elever på 10. klassetrin. Eleverne bliver fordelt på 3 klasser: en 9. klasse, en 10. klasse, som forbereder eleverne til Folkeskolens Prøver og en 10. Classic, som er et gymnasieforberedende tilbud, der i stedet for en afsluttende prøve har flere selvstændige projektforløb.
Skolen sorterer ikke eleverne efter køn eller klassetrin, men visse instrumentgrupper/linjer bliver hurtigere fyldt op end andre.

I år antallet af udenlandske elever 11 heraf 4 gennem YFU.

Det er skolens mål at varetage hver enkelt elevs udvikling bedst muligt, og hver elevs undervisningsforløb bliver planlagt individuelt. Livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse er integreret i både undervisning og samvær, da efterskoleopholdet tager hånd om elevens hele personlighed og udvikling.

Lærerne

Der er 6 fuldtidslærere og 4 deltidslærere ansat til at varetage skoleundervisning og tilsyn. Desuden er der tilknyttet konservatorieuddannede timelærere til at varetage orkester, kor, hørelære­ og teori, samt soloinstrumentalundervisningen.

Den boglige undervisning

Vi vægter de boglige fag højt og forbereder eleverne til folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses prøve.
10. Classic er et prøvefrit, gymnasieforberedende tilbud med 4 fagmoduler, som afsluttes med selvstændige projektopgaver.

Musikhistorie og samfundsfag er fællesfag for 10. klasse, værklytning er fællesfag for hele årgangen.
Fysik/kemi, biologi, geografi og historie læses kun i 9. klasse.

Teori/hørelære er niveaudelt efter forudsætninger på 8 niveauer fra helt begynder til meget øvet, således at alle elever bliver mødt i deres udgangspunkt og oplever en udvikling.

Der undervises 30 uger med almindeligt skema, de resterende uger er beskrevet nedenfor under punktet særlige arrangementer. Én lektion er på 45 minutter, men de fleste timer læses som dobbeltlektioner.

Dansk
Timetal

9. og 10. klasse 6 lektioner

Formål

Formålet med undervisningen i dansk er at udvikle elevernes personlige og kulturelle identitet ved hjælp af sproget. Elevernes bevidsthed om sproget skal styrkes, og undervisningen skal øge lysten til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Eleverne skal opnå udtryks­ og læseglæde og få større indsigt i litteratur og anden fiktion.
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og formåen.

Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens Prøver i 9. og 10. klasse.

Dansk med Karen (10. klasse)

Dansktimerne starter hver dag med et par danske sange.

Eleverne trænes i at bruge sproget bevidst og varieret både mundtligt og skriftligt, og der arbejdes med at øge deres ordforråd og begrebsverden.
Eleverne udvikler færdigheder i at tale og lytte. Der arbejdes med at udtrykke sig skriftligt på forskellige måder. Eleverne træner håndskrivning og brug af IT. Der gøres brug af Gyldendals fagportal, gyldendal.dk til både grammatiske opgaver og forskellige danske tekster.

Der trænes stavning og tegnsætning.

Undervisningen omfatter læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål.
Eleverne læser både ældre og nyere litteratur, hvorved de tilegner sig en større viden om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling. Der læses litteratur og sagtekster på norsk og svensk.
Undervisningen omfatter desuden trykte og elektroniske medier, billedkunst, film, drama og musik.
Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde, især med hensyn til skolens profil som orkesterefterskole. Eleverne læser om komponister og digteres liv og værker, hvorved forståelsen for den historiske sammenhæng og periode styrkes.

Dansk med Jan (9. klasse)

Dansk er et dannelsesfag. Det betyder for os, at vi ikke bare træner eleverne i at stave og skrive, men nok så vigtigt: At vi vil forsøge at give eleverne en indsigt i litteratur i bredeste form, og at vi vil diskutere form, indhold og hensigt. Historie, politik, religion, musik og livsholdninger bliver inddraget i arbejdet med litteraturen, og nogle gange vil vi ende et andet sted, end der var planlagt! Men sådan skal det være, når vi har tid og lyst til at gå til bunds i det, vi arbejder med. Alle oplevelser og erfaringer kan bidrage til at få større indsigt.

Det er vores klare mål, at give eleverne en solid basisviden omkring de litterære perioder og de forskellige analysemodeller. Vi vil også i årets løb fokusere på specifikke strømninger i dansk litteratur, bl.a Det moderne Gennembrud, Dansk Symbolisme og Litteratur efter år 2000.
Musik, kunst og litteratur er forskellige udtryk for et samfunds tanker, håb og handlemuligheder, og vi vil inddrage alle udtryksformer i undervisningen med tekster. Elevernes egne erfaringer med at spille musik, deres oplevelser med kunst og deres viden fra fagene værklytning og musikhistorie kan således uddybe forståelsen for litteraturen. Det vil i den grad forberede eleverne til afgangsprøverne. Der er mange holdninger til, hvad danskundervisning er, men her på stedet er det vores hjerteblod, og vi brænder for det! Det kan være hårdt og kræve arbejde, men det er også sjovt, spændende, nyt og skræmmende, men aldrig ligemeget.

Engelsk
Timetal

9. klasse 3 lektioner 10. klasse 4 lektioner

Formål

Formålet er at give eleverne de kvalifikationer, der sætter dem i stand til at kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk, samt at give dem en forståelse for de forskellige engelsksprogede samfund og kulturområder.
Undervisningen er differencieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner.
Undervisningen forbereder eleverne på henholdsvis 9. klasses afgangsprøve og 10. klasses prøve.

Indhold

En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle emner, ofte med udgangspunkt i radio­/tv­udsendelser eller det pensumrelaterede læsestof.

Læsning af tekster omfatter avisartikler og anden sagprosa samt forskellige genrer af nutidig og historisk skønlitteratur.
Stile og andre skriftlige opgaver har til formål at træne en klar, varieret og struktureret udtryksmåde.
Gennemgang af grammatiske regler skal sætte eleverne i stand til at bruge sproget korrekt.
Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde, især under hensyntagen til skolens profil som musikefterskole. I denne sammenhæng kan nævnes skuespil og digte, der har dannet grundlag for musikalske kompositioner, samt den betydning, som musikken har haft for udbredelsen og populariseringen af det engelske sprog i verden.

Matematik 9. klasse
Timetal

4 lektioner pr uge

Formål

Formålet med undervisningen i matematik er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder der gør dem i stand til at løse og reflektere over matematiske opgaver og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så indholdet giver eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for områderne: tankegang, problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentation, symbolbehandling, kommunikation og anvendelse af hjælpemidler.

Computerbaserede værktøjer vil i stort omfang blive brugt i undervisningen. (excel, geogebra mm)

Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i følgende emner:
Algebra og formler
Ligninger og funktioner af første og anden grad
Geometri og trigonometri
Procent- og vækstberegning
Sandsynlighedsregning
Statistik

Undervisningen forbereder eleverne på folkeskolens afgangsprøve i matematik. Derfor vil tidligere års prøvesæt ofte blive anvendt i undervisningen.

Matematik 10. klasse
Timetal

4 lektion pr uge

Formål og indhold

Formålet med undervisningen i matematik er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder der gør dem i stand til at løse og reflektere over matematiske opgaver og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så indholdet giver eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for områderne: tankegang, problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentation, symbolbehandling, kommunikation og anvendelse af hjælpemidler.

Computerbaserede værktøjer vil blive brugt i undervisningen (excel, geogebra mm.)

Der vil i løbet af skoleåret blive undervist i følgende fagområder:

Algebra og formler
Første­ og andengradsligninger Geometri
Vækst og annuitetsformler
Trigonometri (sinus, cosinus og tangens) Sandsynlighedsregning og kombinatorik Statistik ­indeholdende boksplot

Undervisningen leder frem mod folkeskolens udvidede afgangsprøve og tidligere års prøvesæt vil i stort omfang blive anvendt i undervisningen.

Tysk
Timetal

4 lektioner
Både 9. og 10. klasse

Formål

Formålet med faget er at sætte eleverne i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk og give dem en forståelse for tysk kultur og tænkemåde.
Undervisningen er differencieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. I 10. klasse tages der særligt hensyn til de elever, der har haft fransk i 7. – 9. klasse.

Undervisningen forbereder eleverne på henholdsvis fp 9 og fp 10.

Indhold

En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle eller interesserelaterede emner. Tysksprogede film, netbaseret undervisningsmateriale, tv­ udsendelser samt film indgår som en naturlig del i denne træning. Der gøres brug af Gyldendals fagportal, tysk.gyldendal.dk.

Læsning af tekster omfatter avisartikler og anden sagprosa samt nutidig og historisk litteratur af både episk, dramatisk og lyrisk art. Der synges tyske sange.
Eleverne skriver stile og andre skriftlige opgaver for at optræne en klar og varieret og sproglig korrekt udtryksmåde. Her indgår også en praksisorienteret gennemgang af grammatiske regler og sammenhænge.

Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde, især m.h.t. skolens profil som klassisk musikefterskole. Eksempler herpå er digte, der har dannet grundlag for kompositioner, samt sammenligning mellem musikalske og litterariske stilarter.

Samfundsfag/historie 9. klasse
Timetal

3 lektioner pr uge

Formål
 • at lære eleverne at leve som bevidste, ansvarlige og aktive borgere i et demokratisk samfund, hvor fælles opgaver løses gennem samarbejde, og konflikter løses gennem samtale.
 • at give eleverne en ide om deres lands og verdens historie, så de får et forhold til den kultur, som de er en del af.
 • at oplyse eleverne om nutidens samfundsforhold – nationalt og internationalt.
 • at præsentere eleverne for forskellige holdninger og idealer, som de kan tage til sig eller tage afstand fra, når de skal forme og bevidstgøre sig om deres egen identitet.
Indhold

I undervisningen indgår orientering om nutidige samfundsformer og ­strukturer, iagttagelse og analyse af nationale og internationale konflikter samt en gennemgang af historiske udviklingslinjer, der kan belyse nutidige forhold.
Desuden arbejdes i den historiske del bl.a. med demokratiets udvikling ved hjælp af skriftlige kilder fra Jyske Lov til nuværende grundlov samt historisk billedmateriale.

Undervisningen skal lede frem mod folkeskolens afgangsprøve i samfundsfag.

Vi afholder ikke prøve i historie.

Samfundsfag ­10. klasse
Timetal

2 lektioner

Indhold

Samfundsfag i 10 klasse bliver opdelt i to moduler. hhv. samfundsfag og OSO/brobygning,

OSO/Brobygning er forberedelse til den Obligatoriske Selvvalgte Opgave, og timer i forbindelse med brobygning.
Samfundsfag i 10. klasse bygger videre på formålsformuleringen for 9. klasse og dels på begrebet “dannelse til demokratisk medborgerskab”.
Følgende tre kategorier kan være grundlæggende til medborgerskab:

 • ­at opleve et tilhørsforhold til det politiske fællesskab, man er del af i kraft af det land, man bor i og det samfund, man dermed lever i. ­
 • at forstå og forholde sig kritisk og konstruktivt til de politiske institutioner på lokalt, nationalt og globalt plan.
 • ­ at kunne agere politisk i omgangen med andre mennesker i de situationer hvor en politisk omgangsform er passende.
Musikhistorie
Timetal

10. klasse 2 lektioner

Formål

Formålet med undervisningen i musikhistorie er:

 • At eleverne får en forståelse for den vestlige musiks udvikling fra middelalderen til nu.
 • At eleverne oplever, at musikken er et produkt af dens samtid
 • At vi gennem musikken får en forståelse historiens udvikling og periodiske kendetegn, ideer og strømninger

En forståelse for denne enestående kulturarv og dens tilblivelse er hvad musikhistorieundervisningen tilstræber. Derudover giver vi eleverne et overblik over, og kendskab til repertoiret i denne historie, ved at lytte og diskutere så meget musik som muligt.

Indhold

Vi arbejder med perioderne og deres kendetegn (fra middelalderen til i dag), med opførelsespraktiske forhold indenfor disse og med musikkens former og konventioner.
Vi taler om musik og udvikler et sprog for den. For hver periode analyserer vi værker, former, genrer og taler om musikkens store personligheder.
Musikhistorie danner også omdrejningspunkt for tværfaglige projekter i årets løb.

Undervisningen deles lige mellem foredrag, lytning, dialog, gruppearbejde, skriftlige opgaver, projekter, og små projekter med komposition.

Undervisningen knytter an til gradeprøverne, som vi tilbyder i instrumentalundervisningen.

Værklytning
Timetal

For alle
2 lektioner

Formål og indhold

Den klassiske musik er vores konstante omdrejningspunkt på skolen.
Formålet med værklytning er at give eleverne et overblik over denne, gennem lytning til og diskussion af værker.

I værklytning arbejder vi med repertoirekendskab, genrer, satsformer, lyttestrategier, sprog og musik, debat om musikfaglige og kulturpolitiske spørgsmål.
Vi har i værklytning tid til, at koncentrere os om komponister og analysere/se på deres værker i fht. til deres samtid og inspiration.

Samtidig giver faget os mulighed for præsentere værker for eleverne, som:

 • vi skal høre til koncerter.
 • værker vi selv spiller i orkestret.
 • og i det hele taget at tale om den musik, vi beskæftiger os med på skolen i årets løb.

Faget knytter sig tæt til 10. klasses musikhistorie, og supplerer ofte den.

Ligeledes knytter undervisningen an til gradeprøverne, vi tilbyder i instrumentalundervisningen.

Geografi
Timetal

9. klasse
1 lektion
Geografi vil blive samlæst med biologi.

Indhold

Geografi er læren om jorden og om menneskets brug af jordens ressourcer.
Formålet med undervisningen, er at give eleverne viden og færdigheder der sætter dem i stand til at undersøge og vurdere, de kultur­ og naturgivne levevilkår forskellige steder på jorden og menneskets samspil med naturen.

Undervisningen er vekslende mellem teoretisk undervisning, opgaver, skriftligt arbejde. I løbet af skoleåret vil der blive undervist i emnerne:

 • Geologi – om jordens geologiske opbygning, historie og dynamik samt jordbundsforhold
 • Kredsløb – om stofkredsløb i naturen
 • Befolkningsgeografi – om befolkningsforhold
 • Energi – om energiforsyning og energiproblematikker
 • Kort – om brug og afkodning
 • Klima – om klimazoner og klimaforandringer

Ovenstående emner vil i stort omfang blive indarbejdet i følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi.

 • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
 • Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan
 • Den enkelte og samfundets udledning af stoffer
 • Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/keme) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå.

Fysik og kemi
Timetal

9. klasse 2 lektioner

Formål og indhold

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er at give eleverne indsigt i forskellige fysiske og kemiske forhold, samt at give dem en forståelse for naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Undervisningen foregår som en kombination af teoriundervisning og praktiske øvelse der underbygger det teoretiske stof. I løbet af skoleåret vil der blive undervist i følgende emner:

 • Kemiens grundbegreber – om grundstoffernes periodesystem, bindinger, ioner
 • Jordbundsforhold ­- om gødningsstoffer og pH
 • Bølger, lyd og musik – om lydbølger, instrumenter og stemning
 • Kernefysik – om radioaktivitet og stråling
 • Magnetisme – om magnetisme og elektromagnetisme
 • Energi­ og elforsyning ­ om elektriske begreber samt produktion og distribution af el og energi.

Ovenstående emner vil i stort omfang blive indarbejdet i følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi.

 • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
 • Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan
 • Den enkelte og samfundets udledning af stoffer
 • Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/keme) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå.

Biologi
Timetal

9. klasse
1 lektion
Biologi vil blive samlæst med geografi

Indhold

Biologi er læren om det levende. Det vil sige læren om hvordan levende organismer lever og påvirker hinanden. Formålet med undervisningen er, at give eleverne en grundlæggende viden om biologiske forhold som gør dem i stand til at forstå sammenhænge i naturen og hvordan mennesker påvirker disse.

Undervisningen vil veksle mellem teoretisk undervisning, opgaver, i mindre grad skriftligt arbejde og feltarbejde. I løbet af skoleåret vil der blive undervist i emnerne:

 • Økologi – om økosystemer, kredsløb og samspil
 • Genetik og arvelighedslære – om celler, gener og arv
 • Evolution – om livets udvikling og evolutionslære
 • Globale miljøproblemer ­ om verdens natur­ og miljømæssige udfordringer

Ovenstående emner vil i stort omfang blive indarbejdet i følgende fællesfaglige fokusområder som er fælles for geografi, biologi og fysik/kemi.

 • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
 • Bæredygtigt energiforsyning på lokalt og globalt plan
 • Den enkelte og samfundets udledning af stoffer
 • Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Undervisningen i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi og fysik/keme) vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt sådan, at de enkelte fag supplere hinanden med hensyn til emnevalg og fagstof. Afgangsprøven vil være en fælles naturfaglig prøve, hvor elementer fra både geografi, biologi og fysik/kemi vil indgå.

10. Classic – generelt
Formål

Oprettelsen af 10. classic er begrundet i et mangeårigt ønske om at kunne tilbyde et alternativ til den mere traditionelle 10. klasse. Et forløb målrettet de elever, der med en god faglig bagage har ønske om at fordybe sig i større faglige problemstillinger og specifikt forberede sig til gymnasiets arbejdsform.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes nysgerrighed, selvstændighed og evne til fordybelse.

10. classic er et tilbud for de elever, som vil lære mere om matematik, filosofi og europæisk idehistorie m.m., som vil og kan træne vedholdenhed og tålmodighed, og har lyst til at fordybe sig i sammenhængene mellem kunst, musik, litteratur, matematik, naturvidenskab og politiske forhold.

Indhold

Modulerne dækker tilsammen fagene dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, historie og samfundsfag.

Eleverne vil i det faste ugentlige skema have 3 moduler: 2 humanistiske og 1 matematisk/naturvidenskabeligt modul, samt et særskilt forløb i musik-management.

Danmarks europæiske arv: 6 lektioner om ugen
Det dyrebare liv: 6 lektioner om ugen
Matematik i kultur og samfund: 4 lektioner om ugen
Musikmanagement: 4 lektioner 1 gang om måneden, samt intensive projekt/praksisforløb

Desuden alle musikfaglige fag, en ugentlig samfundsfagstime, musikhistorie, idræt, samt ekstra individuel øvetid.

10. classic er prøvefri (FP10) og følger ikke pensumkravene for 10. klasse.

Arbejdsformen er en kombination af lærerstyret klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt projektarbejde.

Den indsats og de resultater, der forventes af eleverne ligger på et sådant niveau, at en efterfølgende start på gymnasiet føles som en naturlig overgang. Hver elev får løbende feedback, samt flere gange i løbet af året en standpunktsevaluering, og vil ved skoleårets slutning få et “eksamensbevis” med en skriftlig vurdering af den afsluttende projektopgave.

Tilmelding til de gymnasiale uddannelser vil foregå på grundlag af standpunktsevalueringerne og en særlig udtalelse fra OrkesterEfterskolens forstander.

10. Classic: Danmarks europæiske arv

Formålet er at styrke identitetsfølelsen både som individ og som borger. Følelsen af identitet giver tryghed. Tryghed mindsker frygt og giver plads til et konstruktivt forhold til andre mennesker, andre folkeslag og andre livsholdninger og verdenssyn.

Indhold

Indholdet er planlagt som en gennemgang af Europas historie med tematiske fokuspunkter.

Vi forsøger at finde en tråd gennem historien, der kan give holdepunkter for en lokalisering af vores eget ståsted.

Følgende fokusområder bliver behandlet nærmere:

1. Den europæiske kulturs rødder i det antikke Grækenland, kristendommens udbredelse fra syd til nord, samt mødet med den arabisk-­muslimske kultur i middelalderen.

2. Fornyelsen og transformationen af ideer og værdier i renæssance, reformation og humanisme.

3. Romantikken som den tidsperiode, hvor en stor del af vores nuværende mentale og emotionelle tilgang til verden blev grundlagt.

4. Den nutidige danske kultur og dens møde med ikke-europæiske kulturer. Her fokuseres blandt andet på Mellemøsten og det Fjerne Østen.
Både primær­ og sekundærtekster læses på henholdsvis dansk, engelsk og tysk/fransk.

I starten af hvert delemne vil der være en grundig introduktion og præsentation fra lærerens side. Elevernes arbejde med emnerne vil foregå både individuelt og i grupper.

Læringskontrollen består i kontinuerlige rapporter af gruppearbejde og individuelle opgaver med feedback i form af både karaktergivning og samtale, samt en afsluttende projektopgave­ evt suppleret med et kreativt produkt­ som vil blive vurderet i form af en udtalelse.

Undervisningsforløbet er 6 ugentlige lektioner gennem hele skoleåret.

10. Classic: Det dyrebare liv

Tekstforståelse, billedanalyse, internetsøgning og rapportskrivning bliver faste undervisningsforløb, som vil nærme sig det gymnasiale niveau.
Undervejs i forløbet vil der være fagfaglige kurser i henholdsvis dansk og engelsk for at kunne tilegne sig de præsenterede tekster, som også kan være film eller kunst i bredeste forstand.

Forløbet er ikke kronologisk, men et tematisk nedslag i vores fælles europæiske historie og målet med dette forløb er at eleverne får redskaber til at forstå sammenhænge mellem individ og samfund.
Emnet “Det Dyrebare Liv” kan undersøges ud fra et religiøst, et politisk, et naturvidenskabeligt og et psykologisk synspunkt.
Vi vil indsamle data, opstille forklaringer og vurdere egne og andres holdninger og til sidst forhåbentligt give forslag til handling og løsning.

1. Nyere dansk litteratur
Igennem dette forløb fletter vi liv og litteratur sammen. Med afsæt i portrætinterviews og novelleanalyser vil vi arbejde med Kim Fupz Aakerson og Jesper Wung-Sung, og kome tættere på dem som mennesker og forfattere. Det er gennem mødet med andre mennesker og deres tanker, altså litteratur og kunst, at vi dannes, formes og bliver til mennesker – så det prøver vi her!

2. Danmark i Krig
Et forløb med fokus på Danmark i krig med omverdenen, fra nederlaget i Dybbøl i 1864 til sejren i Afghanistan? Og selvfølgelig vores rolle under 1. og 2. Verdenskrig, skildret gennem lyrik, epik og kunst. Dokumentarfilm som “Mit Afghanistan” og selvfølgelig “Armadillo” bliver gennemarbejdet og diskuteret, for “fik vi egentlig taget debatten?” og hvad med Danmarks militære tilstedeværelse i Syrien? Vi håber at kunne komme med et bud på Danmarks rolle på den internationale scene ­også i fredstid!

3. Filosofi i praksis

Du vil få kendskab til Sokrates og Platon – grundlæggerne for moderne filosofi, og få en indføring i fire filosofimetoder.
Det kommer til at dreje sig omat få perspektiv på nogle grundlæggende menneskelige og samfundsmæssige problemstillinger: Hvad er det at et være et menneske? Hvordan definerer vi begreber som lykke, kærlighed og “det gode liv”?
Der bliver meget læsning, diskussioner og opgaver, og forhåbentlig en personlig indsigts, som kan bruges hele livet.

4. Kortfilm
Indfor filmgenren findes der mange undergenrer, heriblandt er kortfilmen en af mange. I dette forløb kommer der bud på, hvilke kriterier der skal være opfyldt, før en film kan kaldes en kortfilm. Vi ser mange film i biografen, på TV og ikke mindst på nettet, men lige meget formålet med filmene, så giver de os altid noget med i bagagen. De sætter vores eget liv i perspektiv, fordi vi oplever, undres og facineres. Det forløb med en del kortfilm, analyser og filmsnak.

Undervisningsforløbet er 6 timer ugentligt.

10. Classic: Matematik i kultur og samfund

Formålet med matematikundervisningen i 10. Classic er at øge forståelsen af, hvordan matematik til alle tider har indvirket på menneskers kultur, samfund og tænkning og samtidig vedligeholde og skærpe elevernes basale matematiske færdigheder.
Der vil blive lagt vægt på sammenhænge mellem matematik/naturvidenskabelige opdagelser og erkendelser og hvordan disse har påvirket vores kultur og historie. Undervisningen vil blive tilrettelagt sådan, at der vil være stor mulighed for fordybelse i bestemte problemstillinger både individuelt, i grupper og i fællesskab.
I løbet af undervisningsåret vil der blive arbejdet med følgende tematiske hovedområder med følgende indhold:

 • De første matematikere – matematikkens historie, det græske verdensbillede, geometri, talsystemer.
 • Matematik og kunst – mønstre, det gyldne snit, fibonacci­tal, stemning
 • Matematik og samfund – statistik, økonomi, prognose og fremskrivning, vækst

Der vil også løbende være undervisning, der mere har karakter af basal metodetræning og som ikke umiddelbart kan indordnes under et af hovedområderne.

Hvor det er relevant, vil der også blive arbejdet med en bredere naturvidenskabelig vinkling på emnerne, dog vil hovedvægten blive lagt på det matematiske.
Eksempel på indhold i undervisningsforløb:
”Det græske verdensbillede”

Undervisningsforløbet vil beskæftige sig med antikkens verdensforståelse og hvordan kendskab til matematik og naturvidenskab havde betydning for græsk tænkning og verdensbillede.
Der vil i forløbet især blive arbejdet med geometri fx til astronomiske beregninger, men også grækernes fascination af brøker og matematiske beviser mm vil blive behandlet. Der vil også i nogen grad blive lagt vægt på arbejdet med bestemte græske matematikere og deres opdagelser.

Som afslutning på året vil eleverne skulle skrive en opgave om et selvvalgt matematisk emne, der kan placeres under et af de fire hovedområder. Opgaven udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes med en udtalelse.

Undervisningen er 4 lektioner pr uge.

10. Classic: Music Management

Gæsteforelæser: Oliver Quast
Den anden side af musikken: Musikproduktion og ­management

Formålet er at åbne elevernes øjne for den praktisk­administrative side af musiklivet. Overvejer man at gøre musikken til sin levevej, er det værd at have i tankerne, at der findes flere jobmuligheder end at blive udøvende musiker eller musik(skole)lærer. Det er ikke meningen, at de deltagende elever helst skal droppe deres instrument eller sangen for at blive professionelle musikmanagere. Snarere tværtimod: En hvilken som helst musiker vil få gavn og glæde af at have indsigt i, hvad der skal til for at kunne arrangere en koncert, finde et publikum, få aftaler til at fungere og økonomien til at hænge sammen. I en ung alder at have fået overblik over disse spørgsmål vil være en stor fordel for enhver kommende amatør­ eller freelancemusiker, men også dem, der måtte være så heldige at få en fastansættelse på en musikskole eller i et professionelt kor eller symfoniorkester.

Indholdet vil blive delt op på tre aspekter:

a) Formidling af basale kundskaber og teoretisk baggrundsviden mht. projekt­ og programplanlægning, tilrettelæggelse af tids­, prøve­ og turnéplaner, indgåelse af aftaler, PR og reklame samt tilhørende evaluering, koncertafvikling m.m.

b) Forskellige virksomhedsbesøg. Det ville være optimalt, hvis disse kunne gennemføres på skift med de teoretiske seminarer, så ethvert seminar følges op med et besøg af en tilsvarende virksomhed/organisation:

Seminar om >> Besøg fx
Program­ og turnéplanlægning hos Ensemble MidtVest
Kontrakter, aftaler o.lign. på Nørre Vosborg eller hos Musikteatret Holstebro
PR, reklame, forsk. medieplatforme hos TV/Midt­Vest og/eller Dagbladet Holstebro (incl. annonceafdelingen!)

c) Mindst ét praktisk forløb, som består i planlægningen og afviklingen af én eller flere koncerter.
Undervisningen forløber i intensive projekter op til jul og sommer, hvor den bl.a. knytter an til skolens konkrete koncerter.

Dansk som 2. sprog

Danish as second language 2016 – 2017

This year we have 11 foreign students. We give lessons in Danish as second language to students who don´t speak Danish at the start. The purpose is that the students will be able to understand and use the most commonly words and prrases as well in talking as in writing.

The intension of the lessons: Students will become able to communicate about everyday subjects. Focus will be that the students as soon as possible will speak Danish all day. They will learn how to use the optimal way of reading and focusing on listening and guessing according to the actual situation or text.

Books and computers will be used in class, when it is relevant. The school subscribes to an online dictionary. It is wery usefull and demonstrates the pronounciation i Danish. Especially translating, learning grammar and improving linguistic skills. They will get instructions in how to check new words and terms on the mobil phone outside class, during the school day. It is of utmost importaince, that they use digital gadgets appropriately.

The method depends on that the students are responsabel for their own learning. The importance of practice is made clear from the very first day. They must talk Danish to the other students during the school day. We recommend that they prevent other students from approaching them in English or German on common areas of the school. It easily becomes at bad habbit.

The student participate in all tests in Danish and Mathematic during the year. It is possible to sit for the final examinations. After christmas they are exepected to participate in the regular Danish class.

Lessons: 6 every week in 5 months.

Dansk som andetsprog 2016 – 2017

I dette skoleår har vi 11 udenlandske elever. Vi tilbyder undervisning i dansk som andetsprog til de elever, der slet ikke behersker sproget ved skoleårets start.

Formålet er, at eleverne får tilegnet sig færdigheder i at forstå og anvende dansk inden for hverdagssprog og elektroniske medier, både i tale og skrift.

Undervisningen struktureres omkring kommunikative mål inden for dagligdags emner. Der fokuseres på at eleverne hurtigst muligt kommer til at tale dansk.

Der vil blive arbejdet med at anvende den optimale læsemåde, og anvende hensigtsmæssige lytte- og gættestrategier i forhold til den aktuelle situation eller tekst.

Danskfagets hjælpemidler som f.eks. ordbøger, håndbøger og digitale hjælpemidler vil indgå naturligt i arbejdet, specielt i forbindelse med gennemgang af brug af Ordbogen.com i forh. oversættelse, træning af den danske udtale, alm. grammatiske regler og sprogbrugsnormer. Vi forventer at eleverne kan benytte disse hjælpemidler på en for undervisningen hensigtsmæssig måde.

Faget metoder beror på at eleverne i høj grad tager ansvar for egen læring.

Det skal pointeres, at de selv aktivt må gøre en indsats for at øve det talte sprog i hverdagen sammen med de danske elever. Det anbefales, at de lige fra starten vænner sig til at tale dansk og tager afstand fra at der tales fremmedsprog på skolens fællesområder. Det kan blive en dårlig vane for eleverne at tale et tredje fælles fremmedsprog.

Eleverne deltager i terminsprøverne og kan tage folkeskolens afgangsprøve i dansk. Efter jul forventes eleverne at kunne deltage i danskundervisning i stamklassen

Timetal: 6 lektioner pr. uge i 5 måneder.

Idræt og folkedans

Timetal

For alle
60 minutter
Skiftevis idræt og folkedans

Idræt

I sommerhalvåret foregår den primært udendørs, hvor naturen omkring skolen og sportspladsen i nærheden bruges. I vinterhalvåret benyttes gymnastikhallen. I idræt undervises 9. og 10. klasse hver for sig, da 9. klasse eleverne forberedes specifikt til folkeskolens afgangsprøve.
Undervisningen består af en god blanding af løb/styrketræning og en række forskellige aktiviteter/lege, hvor formålet er at styrke kroppens muskler og afhjælpe opståede lette muskelinfiltrationer.

Formålet med idrætsundervisningen er hovedsaligt, at bibringe eleverne en forståelse for, at regelmæssig motion spiller en vigtig rolle i en sund og rask tilværelse, for både krop og sjæl. ­ Også for musikere!
I undervisningen arbejdes med principper for grundtræning og opvarmningsprogrammer med og uden musik! Idrætsfaglige forløb om sundhed; fysisk, psykisk og socialt.

Aktiviteterne/udvalgte idrætter kan variere efter elevernes ønsker og individuelle behov, hvor de tilegner sig tekniske og taktiske færdigheder, og de opfordres til selv at tage initiativer til boldspil og lignende i fritiden.
Der forefindes desuden et lille “Fitness­rum” på skolen, som er til fri afbenyttelse af eleverne.

Folkedans

Folkedans er musik og bevægelse. Leg, dans og sang. Folkedans bibringer eleverne glæde, rart samvær og dejlig motion, derfor har vi på OrkesterEfterskolen valgt at sætte folkedans på skoleskemaet.
Mange unge er lidt generte ved at byde en dansepartner op til dans, hvilket hurtigt bliver naturligt i denne sammenhæng, da man i kæder og andre situationer ofte skifter partner.

Når vi danser folkedans, hjælper vi med at bevare en værdifuld dansk kulturarv, der måske ellers ville gå tabt.

Fællesmøde
Timetal

For alle 1 lektion

Formål

Formålet med elevernes fællesmøde er:

1. At give elever og personale mulighed for at give beskeder og debattere emner af relevans for alle elever og ansatte.

2. At eleverne gøres fortrolige med debatkultur og træne eleverne i argumentation og demokrati.
3. At eleverne har mulighed for at stille forslag til drøftelse og afstemning.
4. At give elever mulighed for at spille musik for hinanden.

Fællesmødet afholdes en gang om ugen. Der vælges ordstyrer og referent og mødet styres efter en dagsorden. Posterne som ordstyrer og referent går på tur mellem eleverne.

Eleverne kan komme med punkter til dagsordenen i løbet af ugen.

Bifagsklaver
Timetal

Små hold 1 lektion

Formål

Formålet med undervisningen er at gøre eleverne fortrolige med klaveret, så instrumentet kan blive et redskab, der kan bruges til mange ting: feks nodelære, akkordforståelse, becifring og akkompagnement til sange. Eleverne kan desuden blive undervist i klassisk klaverspil. Der undervises enkeltvis eller i små hold og der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forhåndskendskab.

4 lektioner pr.uge, elevhold på ca. 6 pers.

Hver elev sidder ved eget klaver i seperat rum, 45 min.pr. uge.

Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse
Timetal

10. klasse
Deadline: 27. februar

Formål

At give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i elevernes uddannelsesplaner.
At give eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.
Eleven beslutter i samråd med sin lærer opgavens emne og indhold.

Arbejdet kan foregå i samarbejde mellem to elever, hvis der er en umiddelbar sammenhæng mellem deres uddannelsesplaner. Arbejdet med opgaven skal ende med et konkret produkt, som skal være færdig senest 26. februar.
Udtryksformen vælges af eleven i samråd med læreren.
En fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven.

Eleven modtager vejledning af læreren undervejs for at sikre, at eleven tager udgangspunkt i egne faglige og personlige kvalifikationer og i uddannelsesplanen.
Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter, hvis eleven ønsker det (meddeles ved opgavens aflevering). Bedømmelsen skal være afsluttet senest èn uge før de skriftlige prøver begynder.

Bedømmelsen er en vurdering af:

1. Emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.
2. Valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer.
3. Valg og brug af kilder og materialer.
4. Sammenhæng mellem indhold og udtryksform.

Skolevejlederen inddrages i vejledningen.

Brobygning
Timetal

10. klasse
1 uge (uge 47)

Formål

Alle 10. klasses elever deltager i 1 uges brobygning, som planlægges i samarbejde med UU­centret i Holstebro. Brobygning foregår i uge 47.

Musikhistorieprojekt i 9. klasse
Timetal

9. klasse 1 uge, 30 lektioner

Formål

Alle elever i 9. klasse deltager i et intensivt musikhistorie forløb på 5 skoledage.

De præsenteres for perioderne fra renæssancen til nu og arbejder med periodernes hovedpunkter ikke kun indenfor musik og kunst, men også historisk. Vi arbejder på at forstå musikkens udvikling som afspejlende historiens udvikling.

For hver periode arbejdes der med udvalgte genrer, satsformer og instrumenter samtidig med, at vi ser på periodens samfundsstruktur og grupper samt ideer og strømninger

Arbejdet foregår både individuelt og i større grupper og afsluttes med en fælles fremlæggelse.

Inklusion

På OrkesterEfterskolen oplever vi at elever, som har vanskeligt ved skolefaglige eller sociale opgaver, kan have et stort musikfagligt overskud eller potentiale. Vi ser det derfor som en vigtig opgave at tilbyde den fornødne støtte til elever, som vil have gavn af netop vores musikprofil. Ved at udfolde sig musikalsk og blive anerkendt for dette, er vejen banet for succes på andre områder. Skole, hjem og evt. PPR samarbejder om at tilrettelægge en individuel inklusionsplan.

I skoleåret 2016/17 tilbyder vi individuelt tilrettelagt lektiehjælp, ekstra­undervisning på små hold, individuelle støttesamtaler, kraniosakralterapi og intensiv forberedelse op til afgangsprøverne.

Tværfaglighed

Da vores elevers særlige interesse er musik, er musikken en oplagt vej til at gøre andre fag levende og nærværende: Tyske sangtekster bruges i tyskundervisningen, en engelsk komponist portrætteres på engelsk. Gennem et musikstykke fra en bestemt periode bliver den historiske epoke levende: tiden, menneskene, politiske forhold, klædedragten, livsbetingelserne. Desuden sammenlignes stillistiske midler i musik, sprog, billeder og litteratur.

Evaluering af den boglige undervisning

Alle lærere evaluerer løbende undervisningen og elevernes udbytte. Desuden afholdes løbende skriftlige prøver i biologi og geografi, samt 2 terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og tysk.
Der gives standpunktskarakterer i efteråret og i foråret og ved 1 årlig forældrekonsultation inddrages forældrene i skolens overvejelser om elevens trivsel og faglige indsats.

Den musikalske undervisning

Vi ønsker at give eleverne gode oplevelser af samhørighed gennem fælles musikalske oplevelser. Gennem musikalsk samarbejde udvikles tolerancen, og elevernes stærke og svage roller brydes op. Med udgangspunkt i klingende musik, som eleverne selv skaber, udvikles en forståelse for at lytte til musik, som man ikke kender i forvejen, samt en forståelse for historiske og kulturhistoriske linier, som vi mener er almentdannende og en kilde til glæde for eleverne i resten af deres liv som kulturbrugere.

Disse aktiviteter tager udgangspunkt i elevernes interesse for musik og tilrettelægges efter deres konkrete instrumentvalg og færdigheder. Der tages hånd om alle niveauer.
Vi har både elever, som nærmest er begyndere på instrumentet og elever, som er meget dygtige og målrettede en musikalsk karriere. Det er meget vigtigt at alle elever får udfordringer og opgaver, som passer til deres niveau og oplever maksimal musikalsk, teknisk og forståelsesmæssig udvikling.

Det er centralt for skolen, at alle elever deltager i sammenspilsaktiviteterne, da man ellers ville være afskåret fra en væsentlig social og faglig dimension

Personalet er også meget velkommen til at deltage i sammenspil, da musik er et område, som samler generationer.

Ved at være et kostskoletilbud udvides elevernes muligheder for i fællesskab at udforske den musikalske verden:
De kan øve sammen, hjælpe hinanden med at lære nye stemmer, tale sammen om musik, danne spontane sammenspilsgrupper, spille for hinanden, når de har arbejdet med et stykke hos sololæreren. Det tillægges også en stor betydning, at eleverne oplever at være en del af et fællesskab hvor alle har den samme interesse.

De musikalske aktiviteter består af:

Soloundervisning
Timetal

For alle
45 minutter i 34 uger

Sangere:
30 minutter i 34 uger med sanglæreren, samt fælles drama/musikdramatisk improvisation 2 lektioner.

Indhold

Alle elever får soloundervisning af konservatorieuddannede musikere i det instrument, de har valgt (sang for elever på KorTeaterLinjen). Dermed kan vi møde hver elev på hans/hendes niveau, og tilrettelægge sammenspilsaktiviteter derudfra. Undervisningen aftales individuelt med den enkelte timelærer og passes ind i det faste skoleskema, fortrinsvis i de afsatte tidsrum i skemaet.

Man kan vælge at tilkøbe ekstra soloundervisning i andre instrumenter.

Gradeprøver

Eleverne bliver tilbudt at følge et forløb, der peger frem mod aflæggelse af de internationale gradeprøver under ABRSM.

Musikteori og hørelære
Timetal

Små hold
2 x 1 lektion

Formål

Formålet med undervisningen er at give eleverne grundlæggende musikfærdigheder, og at udvikle den enkelte elevs kompetencer på området så vidt som muligt.

Samtidigt er det et ønske at skabe sammenhæng i mellem alle de musikfaglige gøremål på skolen ved i hørelære/teori at give eleverne et fælles musiksprog, og en ensartethed i deres færdigheder.

Undervisningen har to sider: en hørelæreside der handler om konkrete færdigheder, som beror på øvning og personlig udvikling, og en musikteoriside der opbygger en forståelsesramme omkring musikken, og giver eleverne en viden og et sprog om den.

I undervisningen arbejder vi med solfège, nodelæsning og ­skrivning, rytme­ og pulsfornemmelse, bladsang, skalalære, akkordlære, harmonilære, instrumentkundskab, arrangement af musik i 3­ og 4­stemmige arrangementer, koralharmonisering, og evt. lettere kontrapunkt.
Derudover forsøger vi også at give eleverne kendskab til den engelske musikterminologi, og giver de elever, der ønsker det mulighed for at gå til gradeprøver.

Undervisning foregår niveaudelt på hold a ca. 8 elever, og er bygget op skiftevis omkring praktiske aspekter – bladsang, rytmelæsning, imitation, osv., og teoretiske aspekter – nodelære, akkordlære, osv. Der forventes forberedelse både i form af øvning og i form af løsning af opgaver.

Ved skoleårets start laver vi en screening af alle elever, og inddeler dem i hold på baggrund af denne. Vi evaluerer løbene elevernes udvikling, og ændrer holdsammensætningen.

Gradeprøver

Fagene forbereder ligeledes på de engelsksprogede gradeprøver, som vi tilbyder alle elever i forbindelse med deres instrumentalundervisning. Et væsentligt aspekt af disse er en musikteoretisk og hørelæremæssig del. Undervisningen som sådan forbereder generelt til disse prøver. Før grade­prøverne i foråret tilbyder vi ekstra undervisning og hjælp.

Symfoniorkester
Timetal

OrkesterLinjen
3 lektioner + intensive prøveforløb.

Formål

I orkestret arbejdes med alle musikalske grundprincipper for sammenspil: Fælles frasering, dynamik, intonation, præcision. Ansvarlighed og lydhørhed udvikles og eleverne bliver fortrolige med den komplekse struktur i et symfoniorkester, hvor forskellige grupper spiller sammen på tværs af andre, og hvor den enkelte stemmes rolle skifter hele tiden. Eleverne oplever en stor forståelse for musikalske strukturer og forskellige stilarter og perioder ved både at have gennemgået værkerne i teori og musikhistorie og spille dem.

Symfoniorkester er kernen i skolens store koncerter, og vi arbejder derfor konstant med at færdiggøre værkerne til opførelse, og klæde eleverne på til det performative aspekt.

Kor på KorTeaterlinjen
Timetal

KorTeaterLinjen
2 lektioner + intensive forløb

Formål

Vokalensemblet er en overbygning på undervisningen i solosang.
Det primære formål er at opøve elevens evne til at indpasse sit eget sanglige, dramatiske og musikalske udtryk i en større helhed. Arbejdet med det tekstlige og dramatiske udtryk spiller en stor rolle. Der arbejdes desuden med sangteknik, intonation, og stilistisk bevidsthed. Arbejdet foregår i tæt sammenhæng med dramaundervisningen, således at resultatet bliver et samlet musikdramatisk produkt, som opføres ved vores koncerter.

Klaverfællestime
Timetal

KlaverLinjen 2 lektioner

Indhold

For pianisterne er der hver uge fællestime, hvor der er fokus på sammenspil, nodelæsning, indstuderingsteknik og andre emner af fælles interesse. Pianister arbejder meget alene, men på OrkesterEfterskolen oplever de at være et team! I løbet af året indstuderer pianisterne større værker, hvor hver enkelt pianist oplever at være en del af en musikalsk helhed. 4­-hændige og 8-­ hændige værker er ofte på programmet.

Skemalagt øvning
Timetal

For alle
60 minutter dagligt (hver morgen fra 7.30 til ­8.30)

Formål

På OrkesterEfterskolen har vi fast afsat øvetid hver dag. Det gør vi for at give eleverne en god og sund vane omkring øvning, som ellers kan være vanskelig at finde tid til i det daglige.

I løbet af 60 minutter skal eleven varme op med instrumentet, gennemgå tekniske øvelser og forberede musikstykker til soloundervisningen og sammenspil. Der er en lærer til rådighed for spørgsmål. Ved at indarbejde systematik og koncentration opnås rutine i personlig tilrettelæggelse af instrumental øvning.

Fælleskor
Timetal

For alle
2 lektioner + intensive prøveforløb og koncerter.

Formål

Stemmen er menneskets medfødte og mest grundlæggende instrument, og en veludviklet stemmefunktion er essentiel, også for instrumentalister. Mange principper i instrumentalmusikken har sit udspring i stemmen, og en god forbindelse til sin krop gennem sin stemme udvikler éns identitet, såvel som éns musikalitet.
Formålet med undervisningen er at bevidstgøre eleverne om det vokale udtryk og give dem erfaring med bruge stemmen i samspil med andre. Derudover giver vi eleverne en grundig og grundlæggende træning i samspilsfænomener gennem et seriøst og professionelt arbejdet i koret, med fokus på balancen mellem éns egen stemmes selvstændighed, og éns rolle i forhold til helheden. Vi arbejder med at bevidstgøre eleverne om tekstens betydning, og om at bringe denne til live gennem musikken.

Repertoiret er bredt, da eleverne skal opleve alsidigheden og bredden i den musikalske tradition, vi arbejder med.
Endvidere er koret en god anknytning til hørelæreundervisningen, og elementer af solfège, rytmelæsning og bladsang bliver en naturlig del af arbejdsmetoden.
Fælleskoret arbejder både proces­ og resultatorienteret, da både det koncentrerede prøvearbejde og koncertoplevelserne er vigtige.

Drama
Timetal

KorTeaterLinjen.
2 lektioner + intensive forløb.

Indhold

Drama er et værdifuldt supplement til solosang. Alle sangerne undervises hver uge af solosanglæreren eller en gæstelærer i en fællestime, hvor de gennem musikdramatiske øvelser, improvisationer og arbejde med solosange, duetter m.m. udvider det dramatiske udtryk og det kropslige fundament.

Undervisningen forbereder eleverne på de intensive forløb i skoleåret, hvor solosange, vokalensemble og tekster flettes sammen til KorTeaterlinjens forestillinger og koncerter.

Strygerensemble

I perioder arbejder strygerne med at fordybe sig i de intrumentspecifikke opgaver, som intonation, klang og fælles frasering. Desuden lægger vi vægt på at udvikle kendskab til det store repertoire for strygerensemble. Processen med at opbygge et ensemble, at orientere sig musikalsk, og agere som en gruppe, er i fokus.

Der arbejdes både på et særskilt repertoire for ensemblet, samt med repertoiret i symfoniorkestret. Strygerensemblet deltager med opførelse af værkerne ved skolens koncerter.

Træblæserensemble

I perioder arbejder træblæserne med at fordybe sig i de intrumentspecifikke opgaver, som intonation, klang og fælles frasering. Desuden lægger vi vægt på at udvikle kendskab til de problematikker, der ligger i at en så klangligt broget flok spiller sammen. Processen med at opbygge et ensemble, at orientere sig musikalsk, og agere som en gruppe, er derfor altid i fokus.

Der arbejdes både på et særskilt repertoire for ensemblet, samt med repertoiret i symfoniorkestret. Træblæserensemblet, eller mindre træblæserkammermusikgrupper, indgår så vidt muligt i vores koncerter.

Messingensemble/Trompetensemble
Timetal

Messingblæsere 2 lektioner

Formål

Elever, der spiller et messingblæserinstrument, spiller obligatorisk i messingensemblet.
Undervisningen handler om opvarmning, intonationsarbejde, præcision, klangdannelse, repertoire, samt gruppeprøver på symfoniorkester­repertoiret.
Der indstuderes desuden særligt repertoire for trompetensemble, og der arbejdes frem mod vores koncerter, hvor ensemblet indgår.

Kammermusik

Alle interesserede elever har mulighed for spille kammermusik. Vi hjælper gerne med at danne ensembler og finde repertoire, samt med instruktion.

I kammermusiksamspil er alle vigtige musikalske grundprincipper i centrum: Fælles frasering, personligt ansvar for sin stemme, klang, intonation, og dialog. Der arbejdes e.v.t. mod at opføre stykkerne for de andre elever på en fællestime eller ved vores koncerter, således at eleverne oplever hele tilegnelsesprocessen, samt afleveringen ved opførelse.

Vi arrangerer en række koncerter eller begivenheder i mindre målestok ­ uden symfoniorkestret ­ hvor kammermusikken, klaverlinjen og korteaterlinjens arbejde er i centrum.

Pianisterne har særlig glæde af ekstra kammermusikopgaver, men også for andre instrumentgrupper med teknisk og musikalsk overskud vil kammermusikopgaver være en meget inspirerende og udviklende oplevelse.

Koncerter

Vi arrangerer jævnligt koncerter ude af huset. Dels for at give eleverne oplevelsen af at formidle glæden ved musikken ud til en større kreds, samt gøre skolen synlig i nærområdet og i musikinteresserede kredse.
Desuden er koncertoplevelsen vigtig for indstuderingsprocessen, som bliver resultatorienteret. En koncert betragtes som en undervisningssituation, der evalueres. Erfaringen efter hver koncert tages med ind i det næste forløb.

Evaluering af den musikfaglige undervisning

Alle elever modtager en personlig skriftlig evaluering fra både deres instrumentallærer og deres hørelære/teorilærer midt i skoleåret, samt ved skoleårets slutning.

Særlige arrangementer
Introforløb

Skoleåret starter med et introforløb, der varer en uge.
Eleverne indføres i alle de praktiske opgaver og rutiner på skolen. De boglige og musikalske fag og lærere introduceres, og Holstebros forskellige institutioner præsenteres. Vi tager på ture, hvor vi bl.a. oplever den omkringliggende vestjyske natur.

Efterskolernes dag

Alle skolens elever deltager aktivt i at præsentere skolens særlige profil for interesserede gæster.

Studietur til København

I marts tager hele skolen på studietur til København. Vi besøger bl.a. Det Kongelige Teater og optræder til Orkesterfestivallen i DR Koncerthuset.

Festival

Skolen deltager i ”Klassiske dage” med både koncerter og masterclass. Vores egne koncerter i år er 2 koncerter i samarbejde med bratschist Lise Berthaud. Herudover deltager fløjterne i en masterclass ligeledes for sangere en masterclass med Henriette Bonde-Hansen og vi går til koncerter med bl.a. Janne Thomsen, OrkesterMidtVest, Bruno Campo og DUEN.

Brobygning

10. klasse deltager i obligatorisk brobygning, hvor eleverne besøger ungdomsuddannelser i Holstebro.

Musikhistorieprojektuge

9. klasse har i brobygningsugen projektuge med musikhistorie, da de ikke har musikhistorie i det faste ugeskema.

Julekoncertuge

I uge 50 sidste skoleuge i december arbejder hele skolen med at forberede julekoncerter.
I denne uge erstattes det almindelige skema af gruppeundervisning i mange forskellige kombinationer:
Orkester, kammerkor, fælleskor, instrumentgruppeprøver, kammermusik, jævnfør undervisningsbeskrivelsen i disse fag. Desuden en daglig dansetime, hvor eleverne undervises i Les Lanciers.

Masterclass­uge

I uge 4 får skolen besøg af musikere fra Ensemble MidtVest og lærere fra Det jyske Musikkonservatorium. Dagene tilrettelægges med undervisning i masterclassform og kammermusikinstruktion, så alle elever deltager aktivt i undervisningen. Desuden er der workshop for alle elever om klassisk improvisation, som er EMVs speciale.

Studierejse til udlandet

I april, foråret 2017 arrangerer vi en rejse til Dubing/Irland, her besøger vi et irsk ungdoms strygeorkester. OrkesterEfterskolens elever indkvartering privat hos de irske elever. Der er både fælles prøver og koncerter, samt museumsbesøg, sightseing og koncertoplevelser.

Rejse-projektuge

Som optakt til udlandsrejsen undersøger vi på tværs af klasserne mange emner med tilknytning til Irland: Geografi, historie, politk, litteratur, billedkunst, arkitektur.

Terminsprøver

For at forberede eleverne bedst muligt til afgangsprøverne tilrettelægges 2 gange et skriftligt prøveforløb, som svarer til afgangsprøvesituationen.

Forårsstævnet

Alle elever deltager aktivt i en intensiv musikweekend, hvor kommende elever får mulighed for at opleve det gode fællesskab, der opstår omkring det musikalske arbejde med orkester, kor og kammermusik.

Arrangementer for tidligere elever

På OrkesterEfterskolen ser vi det som meget betydningsfuldt at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgangene, så de også kan have glæde af hinanden musikalsk senere i livet. Gammelelev-dagen er et årligt tilbagevendende arrangement.

Masterclass for gamle elever

Hvert år inviteres tidligere elever til at deltage i en kammermusik­masterclass med internationalt anerkendte musikere, i år kommer Afiarakvartetten fra Canada i november. De nuværende elever hører både instruktion og koncerter.

Arrangementer for forældrene

Skolen ser gerne forældrene deltage i skolens liv og inviterer flere gange i løbet af skoleåret til forskellige arrangementer på skolen:

• forældrearbejdsdagen i starten af skoleåret er en god anledning til at mødes og dele erfaringer
• 1 forældresamtale med faglærere i efteråret
• Koncerter, hvor eleverne præsenterer hvor langt de er nået i arbejdet med musikken.

Afgangsprøver

Indenfor den tidsramme, der er fastlagt af UVM, afvikles de skriftlige og mundtlige prøver.

Afslutningskoncertuge

Den sidste uge i skoleåret arbejdes der igen målrettet frem mod afslutningkoncerterne.
Det almindelige skema erstattes af gruppeundervisning i mange forskellige kombinationer:
Orkester, KorTeater, fælleskor, instrumentgruppeprøver, klaverkammermusik, jævnfør undervisningsbeskrivelsen i disse fag. Koncerterne opføres flere gange offentligt, samt til en intern afslutning for forældrene. Det er den stemningsfulde og naturlige afrunding på skoleåret.

UU­vejledning

UU­vejledning
Med basis i de medbragte uddannelsesbøger/­ planer skal eleverne fortsætte arbejdet med deres egen uddannelse og fremtid.

Eleverne skal tilegne sig kendskab til uddannelses­ og erhvervsmuligheder. Eleverne får oplysninger om muligheden for uddannelse/arbejde/studieophold i indland og udland. De forskellige uddannelsesmuligheder vil blive gennemgået.

Mulighed for besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Der vil i forbindelse med vejledningen omkring studie­ og erhvervsvalg være mulighed for generel og overordnet orientering og vejledning af hele elevgruppen, samt mulighed for individuel vejledning, hvor den enkelte elev får besvaret sine personlige tvivlsspørgsmål.
Der er planlagt mindst to individuelle samtaler i skoleåret.

Samvær og den praktiske skoledag

Alle elever deltager i at få hverdagen til at fungere.
Dels for at ruste dem til voksenlivet, dels for at de lærer at samarbejde med hinanden på tværs af grupperinger, dels for at øge ansvarsfølelsen overfor hele skolen. Hele personalegruppen inddrages også i dette arbejde.
Kontakten med de voksne i mange forskellige sammenhænge er med til at uddybe forholdet og gøre rådgivning, opdragelse og livsoplysning til en integreret del af hverdagen.
De praktiske gøremål er:

1. rengøring af elevhusene
2. rengøring af et fællesareal, som hver elev har ansvaret for.

3. hjælp i køkkenet til alle hovedmåltider

Samvær og personlig udvikling

Ved at være sammen 24 timer i døgnet oplever eleverne et intenst miljø, hvor det både er nødvendigt at udvise tolerance og mærke sine egne grænser. Man kan opleve at få støtte, når man har brug for det, men også skærpe sin selvdisciplin, når arbejdsopgaver skal gå forud for socialt samvær.

Elevhuse

Vores elever er naturligt opdelt i grupper af 8. Hver af disse er tilknyttet en huslærer, som har en særlig tilsynsforpligtelse. Huslæreren er den naturlige kontakt til hjemmet. 1 gang om ugen er der møde i husene efter den ugentlige grundige rengøring. Dette er en lejlighed for husets beboere til at diskutere problemer eller emner der optager dem, med huslæreren.

Tilsyn

Alle medlemmer af det fastansatte personale forventes at have øje for alle elevers trivsel. Personalet samarbejder aktivt omkring elevernes trivsel og bakker hinanden op i den daglige kontakt med eleven og i kontakten med forældrene.

Måltider

Der er mødepligt til hovedmåltiderne, som er:

Morgenmad kl 6.50 – 7.20
Middagsmad kl 12 – 12.30
Aftensmad kl 18 – 18.30

Fritimer

I løbet af dagen er der skemalagt tid til øvning, lektielæsning og soloundervisning, bla i hørelæremodulerne, hvor hver elev kun er med i 1 lektion. Det betyder, at eleverne kan udnytte tiden til at forberede sig på hørelære eller andre lektier, opvarme før soloundervisningen o.lign.

Aftenen

er hyppigt inddraget som undervisningstid, i form af obligatoriske fag. I den øvrige tid bliver der tilbudt valgfrie aktiviteter. Der er skemalagt stilletime mandag til torsdag kl 19-­20.

Weekenden

Vi har elever fra hele Danmark og flere har mange timers transport til hjemmet. Af hensyn til de elever, der ønsker at tage hjem i weekenden, planlægger vi en del ”lange weekender”, hvor enten mandag eller fredag er undervisningsfri. Det giver mulighed for tandlægebesøg o.lign. hjemme. Der kompenseres herfor med obligatorisk undervisning i andre weekender. Dette medfører mange weekender, hvor alle elever er tilstede, hvilket vi ser som en stor fordel, da weekenderne er en vigtig del af kostskolelivet. Mange af de aktiviteter, vi ønsker at tilbyde eleverne, kommer til at foregå som weekend­projekter, da hverdagens skema er meget fuldt.

Vagtlærerens rolle

Morgen: eleverne har selv ansvaret for at stå op. Vagten går rundt i husene og siger god morgen.
Middag: Vagtlæreren giver beskeder og afslutter måltidet, når afrydningen skal begynde, således at måltidet er et sted med ro og afslappet atmosfære.
Aftensmad: Vagtlæreren stiller mad frem sammen med 4 elever, derefter samme procedure som til middag.

Aftenvagt: Vagten er til rådighed ved lektielæsning.
Sengetid: vagten går en godnatrunde til alle elever, sikrer sig at alle har det godt og ligger i deres senge.

Weekendvagtens rolle: Når der ikke er planlagt obligatoriske undervisningsaktiviteter, er vagten ansvarlig for at dagen bliver brudt op med forskellige aktiviteter. Vagten planlægger sammen med de hjemmeværende elever dagens program og fordelingen af arbejdsopgaver.

Stilletime

Efter en travl hverdag med mange aktiviteter og udfordringer er det vigtigt med et pustrum hvor der er ro. Derfor skal alle elever opholde sig på deres eget værelse i tidsrummet fra 19.00 til ­20.00 hvor de kan slappe af, tale med deres værelseskammerat eller lave lektier. Eventuel anden aktivitet som fx gruppearbejde eller øvning aftales med vagtlæreren.

Morgengåtur

Hver morgen efter morgenmaden går alle elever en lille tur for at få frisk luft til hjernen og godt blodomløb i kroppen.

Læreroversigt

Niels Tilma, Konstitueret forstander
Musikhistorie, kammermusik, soloundervisning, tilsyn.

Bruno Borch
Studievejleder, matematik, samfundsfag, historie støttelærer, tilsyn.

Ferdinand Froning
Tysk, engelsk, 10. Classic, tilsyn.

Karen Hedegaard
Dansk, tysk, folkedans, brugsklaver, tilsyn.

Jan Lykke
Dansk , engelsk , 10. Classic, tilsyn.

Lars Petersen
Matematik, fysik/kemi, Biologi/geografi,10. Classic, tilsyn

Oliver Quast 
Musikproduktion

Tove Bjerre
idræt, tilsyn.

Vivi Geertsen
Lektiehjælp, speciallærer, tilsyn.

Gitte Buus
Dansk for udvekslingsstuderende, Støttelærer.

Læreroversigt ­ musikfaglig undervisning

Violin: Mikkel Lundkvist og Christian Hørbov-Meier
Bratsch: Christian Hørbov-Meier
Cello: Johanne Andersson
Kontrabas: Mads Uldall ­Jessen

Obo: Arco van Zon
Tværfløjte: Lise Stolarczyk
Klarinet: Anders Christensen
Fagot: Uffe Munkgaard

Waldhorn + messingensemble: Kenn Højbjerg
Trompet: Niels Tilma
Basun + tuba: Mads Naomi Nielsen
Slagtøj: Henrik Larsen
Klaver + kammermusik: Francisco Esteban Camacho Pérez
Sang + drama: Maria Bordinggaard Ghahremani

Vokalensemble: Louise Brolin Thomsen.

Symfoniorkester: Christian Hørbov-Meier

Fælleskor: Peter Vogel

Musikteori og Hørelære: Ivan Olsen, Peter Vogel og Louise Brolin Thomsen

Husorden

På OrkesterEfterskolen bygger fællesskabet på gensidig respekt, samarbejde, omsorg og ansvarlighed!

Der er følgende regler

Der er mødepligt til alle skemalagte timer, fællesarrangementer og de tre hovedmåltider. Ved sygdom henvender du dig til vagtlæreren og aftaler det videre forløb.
Mellem kl. 19 ­- 20 skal du være på dit eget værelse. Der er ro til lektielæsning.
Mellem kl. 22 -­ 7 må du ikke opholde dig i andre husender end din egen.

Skolen er røgfri, både udendørs og indendørs.
Det er forbudt at opbevare og være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Det er forbudt at bade i Storåen.

Derudover gælder følgende retningslinjer for samvær og trivsel

Alle rydder op efter sig selv, både indendørs og udendørs, og hjælper desuden med at holde skolen ren og pæn.
Mobiltelefoner og computere anvendes under hensyntagen til det fælles skoleliv.
Skolens grund må forlades mellem kl. 6.00 og 19.00. Det er vigtigt at huske at skrive på tavlen, hvis du forlader skolen, og sætte kryds når du er kommet tilbage, af hensyn til vagtlæreren.
Hvis du gerne vil forlade skolen mellem 20 og 22 aftales det med direkte vagtlæreren.
Når du cykler, skal du altid have cykelhjelm på, og lygter, når det bliver mørkt.
Fra kl. 22 ­til 8.30 ligger alle mobiltelefoner, computere, iPads og andre mobile enheder, der kan gå på internettet, i skabet i Ildfuglen.
Som sygemeldt er du i sengen hele dagen. Du bliver tilset af vagtlæreren ved måltiderne. Forældrene bliver orienteret pr. mail. Tirsdag giver du besked om, hvorvidt du bliver på skolen i den følgende weekend.
Skolen er sex­ og pornofri.

Skolens regler og tilsynsansvar gælder, når du er i skolens varetægt, også uden for skolens grund, alle døgnets timer fra ankomst, til skolen forlades ved hjemrejse.

Du er ikke forsikret gennem skolen, men gennem din families egen ansvars­ og ulykkesforsikring.

OrkesterEfterskolen_logo_payoff_2016

Hvad er en indholdsplan?

Indholdsplanen beskriver alt det, vi som skole laver, i detaljer. Indholdsplanen er en del af aftalen mellem en efterskole og Undervisningsministeriet. Den er også din mulighed for at se, hvad vi tænker om det, vi gør.

Klik på de forskellige links og se, hvad vi gør i alle de fag, vi udbyder – og meget mere.

 

Download det samlede dokument

Download den samlede indholdsplan ved at klikke her.

 

3 weeks ago

OrkesterEfterskolen

Hvis du ser godt efter, kan du få øje på vores nye folkemusiklærer, Elisabeth Dichmann i videoen (rødt hår og stribet skjorte). Herligt 🙂

#ork14

RETHINK Folk Music 2017
Så er vi i gang! "Gid i altid holder ved. Held og lykke og få kærligheden med!" Tak til protektor Lars Lilholt for en rigtig fin start på camp'en
... See MoreSee Less

RETHINK Folk Music 2017

4 weeks ago

OrkesterEfterskolen

Sidste aften for #ork13 hos Karen. Dejlig aften 🙂 Og også lidt vemodigt... #orkesterefterskolen ... See MoreSee Less

Sidste aften for #ork13 hos Karen. Dejlig aften :-) Og også lidt vemodigt... #orkesterefterskolen

Comment on Facebook

Så skal "vi har lejrbål her!",vel arrangeres i en salsa-udgave, overpå al den "hygge"?...God sommer!🙂😜🤣

Ja,der blev grædt mange tårer,men det er så dejligt at have sit barnebarn hjemme igen

Load more

musik

fællesskab

læring